• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก
1.พิจารณาดำเนินการวางแผนงาน ควบคุมและกำกับดูแลการดำเนินงานตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ อันประกอบด้วยจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
2.รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการอำนวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน เพื่อเสนอต่อประธานวุฒิสภา\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
3.เชิญหน่วยงานหรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมชี้แจง\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
4.ดำเนินการในเรื่องอื่นใดตามที่ประธานวุฒิสภามอบหมาย\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
5.ให้กลุ่มงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานประธานวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ