• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก
 
 
พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
 
พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร
ประธานกรรมการ
 
พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร
รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง
 
พลเรือเอก ชุมนุม อาจวงษ์
รองประธานกรรมการ คนที่สอง
 
นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา
รองประธานกรรมการ คนที่สาม
 
นายเจน นำชัยศิริ
กรรมการ
 
นายชาญวิทย์ ผลชีวิน
กรรมการ
 
นางดวงพร รอดพยาธิ์
กรรมการ
 
พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์
กรรมการ
 
พลเอก ธงชัย สาระสุข
กรรมการ
 
พลเอก นาวิน ดำริกาญจน์
กรรมการ
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญส่ง ไข่เกษ
กรรมการ
 
พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์
กรรมการ
 
พลเอก มารุต ปัชโชตะสิงห์
กรรมการ
 
พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ
กรรมการ
 
พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์
กรรมการ
 
พลเอก วราห์ บุญญะสิทธิ์
กรรมการ
 
พลเอก วสันต์ สุริยมงคล
กรรมการ
 
นายวันชัย สอนศิริ
กรรมการ
 
นางสาววิไลลักษณ์ อรินทมะพงษ์
กรรมการ
 
พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง
กรรมการ
 
พลเรือโท สนธยา น้อยฉายา
กรรมการ
 
นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ
กรรมการ
 
นายอุดม วรัญญูรัฐ
กรรมการ
 
นายกำพล เลิศเกียรติดำรงค์
กรรมการ
 
พลเรือเอก ฐนิธ กิตติอำพน
กรรมการ
 
นายณรงค์ รัตนานุกูล
กรรมการ
 
พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง
กรรมการ
 
รองศาสตราจารย์ พลเอกไตรโรจน์ ครุธเวโช
กรรมการ
 
พลเอก วลิต โรจนภักดี
กรรมการ
 
พลเอก วินัย สร้างสุขดี
กรรมการ
 
นายวิรัตน์ เกสสมบูรณ์
กรรมการ
 
พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ
กรรมการ
 
พลเอก สมหมาย เกาฏีระ
กรรมการ
 
นายสุวรรณ เลิศปัญญาโรจน์
กรรมการ
 
พลเอก อู้ด เบื้องบน
กรรมการ
 
นายวิวรรธน์ แสงสุริยะฉัตร
กรรมการ
 
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานผลิตเผยแพร่เอกสาร หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์
กรรมการและเลขานุการ
 
นางสาวสุทธิรา ชมเจริญ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
นางสาวราตรี ขำบริสุทธิ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
นางอรวรรณ วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ