• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก

ภาพ - ข่าวคณะกรรมาธิการ

 

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก ลงพื้นที่พบประชาชนจังหวัดนครนายก ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านนา เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก นำโดย พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง (หัวหน้าคณะ) พร้อมคณะสมาชิกวุฒิสภา
ลงพื้นที่พบปะหัวหน้าส่วนราชการในระดับอำเภอ นายกเทศมนตรี และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่อำเภอบ้านนา โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก นางจิราพร อมาตยกุล นายอำเภอบ้านนา และคณะ ร่วมพูดคุยและให้ข้อมูลในประเด็นต่าง ๆ ประกอบด้วย
1. รับทราบแผนพัฒนาระดับอำเภอบ้านนาในภาพรวม พร้อมทั้งแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ประจำปี 2564 ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ
2. รับทราบแนวทางการดำเนินโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” และโครงการ “1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่” ในระดับตำบล
3. รับฟังผลงานสำคัญระดับอำเภอที่จะดำเนินการให้สำเร็จปี 2564 ตามแผนพัฒนาจังหวัดที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ
สำหรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่คณะกรรมการฯ ได้รับฟังในครั้งนี้ นับว่าเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ประจำปี 2564 และเป็นข้อมูลสำคัญในการติดตามความคืบหน้าประเด็นดังกล่าว ภายใต้หน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป