• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก

ภาพ - ข่าวคณะกรรมาธิการ

 

คกก.ภาคตะวันออก ลงพื้นที่จังหวัดนครนายก 201063

เมื่อวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมขุนด่าน ศาลากลางจังหวัดนครนายก คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก โดยมี พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วย พลเอก ยอดยุทธ
บุญญาธิการ และนางสาววิไลลักษณ์ อรินทมะพงษ์ สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่รับฟังข้อมูลเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานของจังหวัดนครนายก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้ข้อมูลในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
1. รับทราบแผนพัฒนาจังหวัดนครนายก ประจำปี 2564 เป้าหมาย ตัวชี้วัดของจังหวัดในภาพรวม และทุกภาคส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนเฉพาะกิจ
2. รับทราบความคืบหน้าโครงการ “1 ตำบล 1 เกษตรทฤษฎีใหม่” และโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล”
3. รับทราบความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการออกโฉนดที่ดิน ที่กฤษฎีกาหวงห้ามของทางราชการ
4. รับทราบความคืบหน้า กรณีการก่อสร้างเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
โดย คณะกรรมการฯ ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการดำเนินงานกรณี การแก้ไขปัญหาการออกโฉนดที่ดิน ที่กฤษฎีกาหวงห้ามของทางราชการ และการก่อสร้างเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ โดยขอให้ทุกภาคส่วนคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนส่วนรวมเป็นสำคัญ
โอกาสนี้ พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง รับหนังสือร้องเรียนจาก นายสาคร แสงทองสมานสิน เรื่อง ขอให้หน่วยงานราชการทำถนนและระบบสาธารณูปโภคเข้าถึงที่ดินเกษตรกรรม (เนื้อที่ 1,000 ไร่) โดยขอให้วุฒิสภาช่วยผลักดันและประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ช่วยดำเนินการในเรื่องดังกล่าว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
ทั้งนี้ ข้อคิดเห็นจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะนำมาเป็นข้อมูลในการวางแผนการดำเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก ปีงบประมาณ 2564 ต่อไป