• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
คณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
 
 
 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

รายการโปรด 1. ประเด็น ด้านความมั่นคง

รายการโปรด 2. ประเด็น ต่างประเทศ

รายการโปรด 3. ประเด็น การเกษตร

รายการโปรด 4. ประเด็น อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

รายการโปรด 5. ประเด็น การท่องเที่ยว

รายการโปรด 6. ประเด็น พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ

รายการโปรด 7. ประเด็น ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล

รายการโปรด 8. ประเด็น ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่

รายการโปรด 9. ประเด็น เขตเศรษฐกิจพิเศษ

รายการโปรด 10. ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม

รายการโปรด 11. ประเด็น ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

รายการโปรด 12. ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้

รายการโปรด 13. ประเด็น การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี

รายการโปรด 14. ประเด็น ศักยภาพการกีฬา

รายการโปรด 15. ประเด็น พลังทางสังคม

รายการโปรด 16. ประเด็น เศรษฐกิจฐานราก

รายการโปรด 17. ประเด็น ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม

รายการโปรด 18. ประเด็น การเติบโตอย่างยั่งยืน

รายการโปรด 19. ประเด็น การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ

รายการโปรด 20. ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ

รายการโปรด 21. ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

รายการโปรด 22. ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

รายการโปรด 23. ประเด็น การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม