• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
คณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
 
 
 
สรุปสาระสำคัญแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ความมั่นคง
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ต่างประเทศ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น เกษตร
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น อุตสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคต
ผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การท่องเที่ยว
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น พื้นที่และ
เมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ระบบโลจิสติกส์
ละดิจิทัล
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ผู้ประกอบการ
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น เขตเศรษฐกิจพิเศษ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยม
และวัฒนธรรม
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การเสริมสร้าง
ให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ศักยภาพการกีฬา
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น พลังทางสังคม
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น เศรษฐกิจฐานราก
ผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ความเสมอภาค
และหลักประกันทางสังคม
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การเติบโตอย่างยั่งยืน
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็น การบริหารจัดการน้ำ
ทั้งระบบ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริการประชาชน
และประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
นแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม