• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
คณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
 
 
 

ครั้งที่ 1/2563 วันพุธที่ 29 เมษายน 2563
ครั้งที่ 2/2563 วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563
ครั้งที่ 3/2563 วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563

ครั้งที่ 4/2563 วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563
ครั้งที่ 5/2563 วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563
ครั้งที่ 6/2563 วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563
ครั้งที่ 7/2563 วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563
ครั้งที่ 8/2563 วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563
ครั้งที่ 9/2563 วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563