คณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ

รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักไทย
พุทธศักราช 2560
ข้อบังคับการประชุม
วุฒิสภา
พ.ศ. 2562
สิทธิประโยชน์
สมาชิกวุฒิสภา
และกรรมาธิการ
กฎหมายและระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง
 

Profile image example

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร

ประธานคณะกรรมาธิการ

คณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ

ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
 
 
ยุทธศาสตร์ชาติ
พ.ศ. 2561 - 2580


 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ด้าน

 
แผนการปฏิรูปประเทศ
(ฉบับปรับปรุง)

13 ด้าน


 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
พ.ศ. 2560 - 2564
 
       
----------------------------------------

  ใบลาการประชุม

---------------------------------------
Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง