• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
คณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
 
 
 

 

รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักไทย
พุทธศักราช 2560
ข้อบังคับการประชุม
วุฒิสภา
พ.ศ. 2562
สิทธิประโยชน์
สมาชิกวุฒิสภา
และกรรมาธิการ
กฎหมายและระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง
 

 
Profile image example

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร

ประธานคณะกรรมาธิการ

คณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ

 
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
 
 
ยุทธศาสตร์ชาติ
พ.ศ. 2561 - 2580


 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ด้าน

 
แผนการปฏิรูปประเทศ
12 ด้าน


 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
พ.ศ. 2560 - 2564
 
       
 
----------------------------------------

  ใบลาการประชุม

---------------------------------------
Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง