• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
คณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
 
 
นายธณรัฐ แสนแก้ว
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมาธิการ
20 ตุลาคม 2562 - 7 ตุลาคม 2563
 
นายนวรรตพล นิติวชิรภานนทน์
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมาธิการ
20 ตุลาคม 2562 - 17 ธันวาคม 2562