• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
คณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
 
 
พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร
ประธานคณะกรรมาธิการ
 
พลเอก ชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ์
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง
 
พลเรือเอก ชุมนุม อาจวงษ์
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม
 
ศาสตราจารย์พิเศษกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สี่
 
พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร
เลขานุการคณะกรรมาธิการ
 
พลเอก ไพชยนต์ ค้าทันเจริญ
รองเลขานุการคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง
 
พลเอก อาชาไนย ศรีสุข
รองเลขานุการคณะกรรมาธิการ คนที่สอง
 
พลเอก สกล ชื่นตระกูล
รองเลขานุการคณะกรรมาธิการ คนที่สาม
 
นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม
โฆษกคณะกรรมาธิการ
 
นายพลเดช ปิ่นประทีป
รองโฆษกคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง
 
นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์
รองโฆษกคณะกรรมาธิการ คนที่สอง
 
นายจเด็จ อินสว่าง
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
 
นายประมนต์ สุธีวงศ์
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
 
นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
 
พลเอก สำเริง ศิวาดำรงค์
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
 
นายอำพล จินดาวัฒนะ
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
 
นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา
กรรมาธิการ
 
นายจรินทร์ จักกะพาก
กรรมาธิการ
 
นายณรงค์ สหเมธาพัฒน์
กรรมาธิการ
 
นายณรงค์ อ่อนสอาด
กรรมาธิการ
 
นางดวงพร รอดพยาธิ์
กรรมาธิการ
 
พลเอก ธงชัย สาระสุข
กรรมาธิการ
 
ศาสตราจารย์นิสดารก์ เวชยานนท์
กรรมาธิการ
 
พลเอก โปฎก บุนนาค
กรรมาธิการ
 
คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์
กรรมาธิการ
 
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล
กรรมาธิการ
 
นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ
กรรมาธิการ
 
พลเอก สสิน ทองภักดี
กรรมาธิการ
 
พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์
กรรมาธิการ
 
พลอากาศเอก อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ
กรรมาธิการ
 
นายอนุศักดิ์ คงมาลัย
กรรมาธิการ
 
นายต้นพงศ์ ตั้งเติมทอง
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมาธิการ
 
นางสาวจิรวิน คะประสิทธิ์
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมาธิการ