• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
คณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ

ภาพ - ข่าวคณะกรรมาธิการ

 

หลักเกณฑ์ และแบบฟอร์ม การศึกษา วิเคราะห์ เละรายงานสรุปผลการติดตามเสนอแนะ และเร่งรัด