• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

คณะอนุกรรมาธิการตรวจสอบ วิเคราะห์ และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ คณะที่ 2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

1. นำรายงานผลการดำเนินการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศในระดับแผนการปฏิรูปประเทศ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ และด้านพลังงาน และด้านอื่นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติในระดับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่คณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภาจัดทำขึ้นซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมาธิการ คณะที่ 2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มาพิจารณาศึกษา\\\\
2. ตรวจสอบ ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และยุทธศาสตร์ชาติด้านที่เชื่อมโยงเกี่ยวข้อง\\\\
3. จัดทำข้อเสนอแนะและแนวทางการเร่งรัดการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ และการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และยุทธศาสตร์ชาติด้านที่เชื่อมโยงเกี่ยวข้องที่เป็นรูปธรรมนำไปปฏิบัติได้ และส่งผลให้บรรลุเป้าหมายตามห้วงเวลาที่กำหนดในแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ\\\\
4. รวบรวมและวิเคราะห์ประเด็นข้อเสนอแนะและแนวทางการเร่งรัด พร้อมสรุปภาพรวมในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของคณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภา ที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมาธิการ คณะที่ 2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และจัดทำรายงานการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีรายละเอียดในประเด็นต่างๆ ตามแบบที่คณะกรรมาธิการกำหนด เพื่อการเร่งรัดการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างเป็นรูปธรรม และส่งต่อให้คณะอนุกรรมาธิการ คณะที่ 6 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป\\\\
5. จัดการข้อมูลและจัดทำรายงานในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามที่คณะกรรมาธิการกำหนด\\\\
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมาธิการกำหนด
 
 
นายพลเดช ปิ่นประทีป
ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
 
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล
อนุกรรมาธิการและที่ปรึกษา
 
นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ
อนุกรรมาธิการและที่ปรึกษา
 
นางดวงพร รอดพยาธิ์
รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ
 
พลอากาศเอก อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ
อนุกรรมาธิการและที่ปรึกษา
 
นางสาวอุไรพรรณ วุฒิสิงห์ชัย
อนุกรรมาธิการ
 
นางพรนภา เหลืองวัฒนากิจ
อนุกรรมาธิการ
 
พันเอก เลิศรบ ศรีกิตตยากรณ์
อนุกรรมาธิการ
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ครรชิตพล ยศพรไพบูลย์
อนุกรรมาธิการ
 
นางสาวหฤทัย ปัญจขันธ์
อนุกรรมาธิการ
 
นายสนิทพันธ์ ศรีไชยรัตน์
อนุกรรมาธิการและเลขานุการ
 
นายอลนกรณ์ คำด้วง
อนุกรรมาธิการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
นางสาวปาริชาติ ภาคสิม
อนุกรรมาธิการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
ครั้งที่ วันที่
13/2564 21 เมษายน 2564
งดประชุม
12/2564 20 เมษายน 2564
งดประชุม
11/2564 30 มีนาคม 2564
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
10/2564 22 มีนาคม 2564
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
9/2564 16 มีนาคม 2564
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
8/2564 9 มีนาคม 2564
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
7/2564 4 มีนาคม 2564
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
6/2564 15 กุมภาพันธ์ 2564
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
5/2564 2 กุมภาพันธ์ 2564
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
4/2564 21 มกราคม 2564
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ