• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

คณะอนุกรรมาธิการตรวจสอบ วิเคราะห์ และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ คณะที่ 4 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

1. นำรายงานผลการดำเนินการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศในระดับแผนการปฏิรูปประเทศ ได้แก่ ด้านสังคม และด้านสาธารณสุข และด้านอื่นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติในระดับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่คณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภาจัดทำขึ้นซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมาธิการคณะที่ 4 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มาพิจารณาศึกษา\\\\
2. ตรวจสอบ ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และยุทธศาสตร์ชาติด้านที่เชื่อมโยงเกี่ยวข้อง\\\\
3. จัดทำข้อเสนอแนะและแนวทางการเร่งรัดการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศและการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และยุทธศาสตร์ชาติด้านที่เชื่อมโยงเกี่ยวข้องที่เป็นรูปธรรมนำไปปฏิบัติได้ และส่งผลให้บรรลุเป้าหมาย ตามห้วงเวลาที่กำหนดในแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ\\\\
4. รวบรวมและวิเคราะห์ประเด็นข้อเสนอแนะและแนวทางการเร่งรัด พร้อมสรุปภาพรวมในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของคณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภา ที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมาธิการ คณะที่ 4 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และการจัดทำรายงานการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีรายละเอียดในประเด็นต่าง ๆ ตามแบบที่คณะกรรมาธิการกำหนด เพื่อการเร่งรัดการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างเป็นรูปธรรม และส่งต่อให้คณะอนุกรรมาธิการ คณะที่ 6 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป\\\\
5. จัดการข้อมูลและจัดทำรายงานในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามที่คณะกรรมาธิการกำหนด\\\\
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมาธิการกำหนด
 
 
นายอำพล จินดาวัฒนะ
ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
 
นายอนุศักดิ์ คงมาลัย
รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ
 
นายณรงค์ อ่อนสอาด
อนุกรรมาธิการและที่ปรึกษา
 
พลเอก สกล ชื่นตระกูล
อนุกรรมาธิการและที่ปรึกษา
 
พลเอก ไพชยนต์ ค้าทันเจริญ
อนุกรรมาธิการ
 
คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์
อนุกรรมาธิการ
 
นายพานิชย์ เจริญเผ่า
อนุกรรมาธิการ
 
นายอรรฆชัย ตระการศาสตร์
อนุกรรมาธิการ
 
นางสาวนงลักษณ์ ยอดมงคล
อนุกรรมาธิการ
 
นางสาวสุนารี ก่อศิลป์
อนุกรรมาธิการ
 
นายรุจิภาส กาฬสุวรรณ
อนุกรรมาธิการ
 
นางสาวพรพนา ปาเฉย
อนุกรรมาธิการและเลขานุการ
 
นายณรงค์ สหเมธาพัฒน์
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะอนุกรรมาธิการ
 
นายยุทธนา ทัพเจริญ
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะอนุกรรมาธิการ
 
นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะอนุกรรมาธิการ