• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

คณะอนุกรรมาธิการตรวจสอบ วิเคราะห์ และประเมินผล การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ คณะที่ 3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

1. นำรายงานผลการดำเนินการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศในระดับแผนการปฏิรูปประเทศ ได้แก่ ด้านการศึกษา และด้านอื่นที่เกี่ยวข้องเพิมเติม และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติในระดับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่คณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภาจัดทำขึ้นซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมาธิการ คณะที่ 3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มาพิจารณาศึกษา\\\\
2. ตรวจสอบ ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และยุทธศาสตร์ชาติ ด้านที่เชื่อมโยงเกี่ยวข้อง\\\\
3. จัดทำข้อเสนอแนะและแนวทางการเร่งรัดการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศและการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และยุทธศาสตร์ชาติด้านที่เชื่อมโยงเกี่ยวข้องที่เป็นรูปธรรมนำไปปฏิบัติได้ และส่งผลให้บรรลุเป้าหมาย ตามห้วงเวลาที่กำหนดในแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ\\\\
4. รวบรวมและวิเคราะห์ประเด็นข้อเสนอแนะและแนวทางการเร่งรัด พร้อมสรุปภาพรวมในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของคณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภา ที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมาธิการ คณะที่ 3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และจัดทำรายงานการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีรายละเอียดในประเด็นต่างๆ ตามแบบที่คณะกรรมาธิการกำหนด เพื่อการเร่งรัดการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างเป็นรูปธรรมและส่งต่อให้คณะอนุกรรมาธิการ คณะที่ 6 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อดำนเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป\\\\
5. จัดทำข้อมูลและจัดทำรายงานในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามที่คณะกรรมาธิการกำหนด\\\\
6. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมาธิการกำหนด
 
 
นายจรินทร์ จักกะพาก
ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ
รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ
 
พลเอก ธงชัย สาระสุข
อนุกรรมาธิการ
 
นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา
อนุกรรมาธิการ
 
นายณรงค์ สหเมธาพัฒน์
อนุกรรมาธิการ
 
นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์
อนุกรรมาธิการ
 
นางสาวขนิษฐา ชัยรัตนาวรรณ
อนุกรรมาธิการ
 
รองศาสตราจารย์ชลวิทย์ เจียรจิตต์
อนุกรรมาธิการ
 
พลโท พร ภิเศก
อนุกรรมาธิการ
 
นายสมดี คชายั่งยืน
อนุกรรมาธิการ
 
นายกษิดิศ ครุฑางคะ
อนุกรรมาธิการ
 
นางสาวลักษณ์นรี ไชยเดช
อนุกรรมาธิการและเลขานุการ
 
นางสาวมนทกานต์ ฉิมมามี
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะอนุกรรมาธิการ
 
นายธนานนท์ บัวทอง
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะอนุกรรมาธิการ
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตติยา ภูละออ
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะอนุกรรมาธิการ
 
นางนภสร ทุ่งสุกใส
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะอนุกรรมาธิการ