• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

คณะอนุกรรมาธิการตรวจสอบ วิเคราะห์ และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ คณะที่ 6 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

1. นำรายงานผลการดำเนินการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศในระดับแผนการปฏิรูปประเทศ ได้แก่ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน และด้านกฎหมาย และด้านอื่นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติในระดับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่คณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภา จัดทำขึ้นซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมาธิการ คณะที่ 6 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐมาพิจารณาศึกษา และรับเอกสารการรายงานผลการดำเนินการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติที่คณะอนุกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการรับผิดชอบยุทธศาสตร์แต่ละด้านจัดทำขึ้น เพื่อเสนอต่อคณะกรรมาธิการ\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
2. ตรวจสอบ ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และยุทธศาสตร์ชาติด้านที่เชื่อมโยงเกี่ยวข้อง\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
3. จัดทำข้อเสนอแนะและแนวทางการเร่งรัดการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศและการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐและยุทธศาสตร์ชาติด้านที่เชื่อมโยงเกี่ยวข้อง ที่เป็นรูปธรรมนำไปปฏิบัติได้ และส่งผลให้บรรลุเป้าหมายตามห้วงเวลาที่กำหนดในแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
4. รวบรวมและวิเคราะห์ประเด็นข้อเสนอแนะและแนวทางการเร่งรัด พร้อมสรุปภาพรวมในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของคณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภา ที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมาธิการคณะที่ 6 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และจัดทำรายงานการติดตาม และเสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีรายละเอียดในประเด็นต่างๆ ตามแบบที่คณะกรรมาธิการกำหนด\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
5. รวบรวมและวิเคราะห์ประเด็นข้อเสนอแนะและแนวทางการเร่งรัด พร้อมสรุปภาพรวมในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของรายงานการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติที่คณะอนุกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการ รับผิดชอบยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้านจัดทำขึ้น เพื่อจัดทำเป็นรายงานเสนอต่อคณะกรรมาธิการพิจารณาตามรอบระยะเวลาที่กฎหมายหรือคณะกรรมาธิการกำหนดก่อนเสนอต่อที่ประชุมวุฒิสภา และคณะรัฐมนตรีต่อไป\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
6. จัดการข้อมูลและจัดทำรายงานในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามที่คณะกรรมาธิการกำหนด\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
7. พัฒนาระบบและฐานข้อมูลการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ให้มีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับความต้องการข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลของคณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภาทุกคณะ เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน และการประชาสัมพันธ์ต่อไป\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมาธิการกำหนด
 
 
พลเรือเอก ชุมนุม อาจวงษ์
ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
 
พลเอก ชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ์
รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง
 
พลเอก อาชาไนย ศรีสุข
รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ คนที่สอง
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล
อนุกรรมาธิการและที่ปรึกษา
 
ศาสตราจารย์พิเศษกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์
อนุกรรมาธิการและที่ปรึกษา
 
รองศาสตราจารย์ชนิดา จิตตรุทธะ
อนุกรรมาธิการ
 
พลเรือโท นภดล สุธัมมสภา
อนุกรรมาธิการ
 
พันเอกหญิง เพ็ญนภา ภักดีวงศ์
อนุกรรมาธิการ
 
นายสุทธิพงศ์ ธัชยพงษ์
อนุกรรมาธิการ
 
นางสาวทัศนีย์ ชาตกิตติคุณวงศ์
อนุกรรมาธิการ
 
พลเอก ชัยวัฒน์ จำรัส
อนุกรรมาธิการและเลขานุการ
 
นางสาวจิรวิน คะประสิทธิ์
อนุกรรมาธิการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
ศาสตราจารย์นิสดารก์ เวชยานนท์
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะอนุกรรมาธิการ
 
นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะอนุกรรมาธิการ
 
ครั้งที่ วันที่
13/2564 21 เมษายน 2564
งดประชุม
12/2564 20 เมษายน 2564
งดประชุม
11/2564 30 มีนาคม 2564
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
10/2564 24 มีนาคม 2564
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
9/2564 23 มีนาคม 2564
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
8/2564 16 มีนาคม 2564
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
7/2564 8 มีนาคม 2564
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
6/2564 22 กุมภาพันธ์ 2564
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
5/2564 15 กุมภาพันธ์ 2564
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
4/2564 2 กุมภาพันธ์ 2564
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ