• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

คณะอนุกรรมาธิการตรวจสอบ วิเคราะห์ และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ คณะที่ 5 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

1. นำรายงานผลการดำเนินการติดตาม เสนแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศในระดับแผนการปฏิรูปประเทศ ได้แก่ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง เพิ่มเติม และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติในระดับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่คณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภาจัดทำขึ้นซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมาธิการ คณะที่ 5 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบทคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มาพิจารณาศึกษา\\\\
2. ตรวจสอบ ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้ืานที่เชื่อมโยงเกี่ยวข้อง\\\\
3. จัดทำเข้าเสนอแนะและแนวทางการเร่งรัดการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศและการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านที่เชื่อมโยงเกี่ยวข้องที่เป็นรูปธรรมนำไปปฏิบัติได้ และส่งผลให้บรรลุเป้าหมาย ตามห้วงเวลาที่กำหนดในแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ\\\\
4. รวบรวมและวิเคราะห์ประเด็นข้อเสนอแนะและแนวทางการเร่งรัด พร้อมสรุปภาพรวมในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของคณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภา ที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมาธิการ คณะที่ 5 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและจัดทำรายงานการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีรายละเอียดในประเด็นต่างๆ ตามแบบที่คณะกรรมาธิการกำหนด เพื่อการเร่งรัดการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างเป็นรูปธรรม และส่งต่อให้คณะอนุกรรมาธิการ คณะที่ 6 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป\\\\
5. จัดการข้อมูลและจัดทำรายงานในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามที่คณะกรรมาธิการกำหนด\\\\
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมาธิการกำหนด
 
 
พลเอก โปฎก บุนนาค
ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
 
พลเอก สสิน ทองภักดี
รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ
 
รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน
อนุกรรมาธิการ
 
พลเอก สุวโรจน์ ทิพย์มงคล
อนุกรรมาธิการ
 
นายวรวุฒิ กุลแก้ว
อนุกรรมาธิการ
 
นางสาววนัสนันท์ กาญจนผลิน
อนุกรรมาธิการ
 
ว่าที่ร้อยตรี พรัฐ คงยิ่ง
อนุกรรมาธิการ
 
นายชัยยุทธ สินสูงสุด
อนุกรรมาธิการ
 
นายปฐมพงศ์ กรเกษม
อนุกรรมาธิการ
 
นายอินทัช ยุวชิต
อนุกรรมาธิการ
 
นางเสาวคนธ์ จันทร์ผ่องศรี
อนุกรรมาธิการและเลขานุการ
 
นายณัฏฐกิตติ์ ปัทมะ
อนุกรรมาธิการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
ครั้งที่ วันที่
7/2564 21 เมษายน 2564
งดประชุม
6/2564 30 มีนาคม 2564
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
5/2564 23 มีนาคม 2564
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
4/2564 16 มีนาคม 2564
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
3/2564 15 กุมภาพันธ์ 2564
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
3/2564 11 กุมภาพันธ์ 2564
งดประชุม
2/2564 18 มกราคม 2564
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
1/2564 12 มกราคม 2564
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
33/2563 17 ธันวาคม 2563
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
32/2563 14 ธันวาคม 2563
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ