• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

คณะอนุกรรมาธิการตรวจสอบ วิเคราะห์ และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ คณะที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง

1. นำรายงานผลการดำเนินการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศในระดับแผนการปฏิรูปประเทศ ได้แก่ ด้านการเมือง ด้านกระบวนการยุติธรรม ด้านสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และด้านอื่นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติในระดับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่คณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภาจัดทำขึ้นซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมาธิการ คณะที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มาพิจารณาศึกษา\\\\
2. ตรวจสอบ ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง และยุทธศาสตร์ชาติด้านที่เชื่อมโยงเกี่ยวข้อง\\\\
3. จัดทำข้อเสนอแนะและแนวทางการเร่งรัดการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศและการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง และยุทธศาตร์ชาติด้านที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับที่เป็นรูปธรรมนำไปปฎิบัติได้และส่งผลให้้้บรรลุเป้าหมาย ตามห้วงเวลาที่กำหนดในแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ\\\\
4. รวบรวมและวิเคราะห์ประเด็นข้อเสนอแนะและแนวทางการเร่งรัด พร้อมสรุปภาพรวมในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของคณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภา ที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมาธิการ คณะที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง และจัดทำรายงานการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีรายละเอียดในประเด็นต่างๆ ตามแบบที่คณะกรรมาธิการกำหนด เพื่อการเร่งรัดการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างเป็นรูปธรรม และส่งต่อให้คณะอนุกรรมาธิการ คณะที่ 6 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป\\\\
5. จัดการข้อมูลและจัดทำรายงานในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามที่คณะกรรมาธิการกำหนด\\\\
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมาธิการกำหนด
 
 
พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร
ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
 
นายจเด็จ อินสว่าง
รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ
 
พลเอก สกล ชื่นตระกูล
อนุกรรมาธิการ
 
นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์
อนุกรรมาธิการ
 
นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม
อนุกรรมาธิการ
 
นายประมนต์ สุธีวงศ์
อนุกรรมาธิการ
 
นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ
อนุกรรมาธิการ
 
พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์
อนุกรรมาธิการ
 
พันเอก จตุรงค์ มงคลทอง
อนุกรรมาธิการ
 
นายอุดร พันธุมิตร
อนุกรรมาธิการและเลขานุการ
 
นางสาวภัทราพร มูณี
อนุกรรมาธิการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
ครั้งที่ วันที่
8/2564 21 เมษายน 2564
งดประชุม
7/2564 30 มีนาคม 2564
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
6/2564 22 มีนาคม 2564
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
5/2564 16 มีนาคม 2564
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
4/2564 15 กุมภาพันธ์ 2564
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
3/2564 2 กุมภาพันธ์ 2564
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
3/2564 26 มกราคม 2564
งดประชุม
2/2564 18 มกราคม 2564
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
1/2564 12 มกราคม 2564
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
24/2563 14 ธันวาคม 2563
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ