• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

คณะอนุกรรมาธิการตรวจสอบ วิเคราะห์ และประเมินผลการติดตามการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ

๑. รับเอกสารการรายงานผลการดำเนินการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติที่คณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภา แต่ละคณะได้จัดทำขึ้นจากฝ่ายเลขานุการ และนำมารวบรวมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมาธิการ
๒. ตรวจสอบ ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
๓. จัดทำข้อเสนอแนะและแนวทางการเร่งรัดการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ และการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ที่เป็นรูปธรรมนำไปปฏิบัติได้ และส่งผลให้บรรลุเป้าหมายตามห้วงเวลาที่กำหนดในแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ
๔. รวบรวมและวิเคราะห์ประเด็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่คณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภา ทั้ง ๒๖ คณะ เสนอมายังคณะกรรมาธิการ ก่อนที่คณะรัฐมนตรีจะแจ้งความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือน และจัดทำเป็นเอกสารข้อมูลประกอบการพิจารณาเพื่อใช้สำหรับการอภิปรายในที่ประชุมวุฒิสภา ในวันที่มีการเสนอรายงานของคณะรัฐมนตรี
๕. จัดทำรายงานการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีรายละเอียดในประเด็นต่าง ๆ ตามแบบหรือคู่มือที่คณะกรรมาธิการกำหนด และมีข้อเสนอแนะเพื่อการเร่งรัดการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมาธิการพิจารณาตามรอบระยะเวลาที่กฎหมายหรือคณะกรรมาธิการกำหนดก่อนเสนอต่อที่ประชุมวุฒิสภา และคณะรัฐมนตรีต่อไป
๖. พัฒนาระบบและฐานข้อมูลการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ให้มีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับความต้องการข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลของคณะกรรมาธิการสามัญทุกคณะ เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน และการประชาสัมพันธ์ต่อไป
๗. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมาธิการมอบหมาย
 
 
พลเรือเอก ชุมนุม อาจวงษ์
ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
 
ศาสตราจารย์นิสดารก์ เวชยานนท์
รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ
 
นายจรินทร์ จักกะพาก
อนุกรรมาธิการ
 
นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ
อนุกรรมาธิการ
 
นายบัญชา ค้าของ
อนุกรรมาธิการ
 
นางเสาวคนธ์ จันทร์ผ่องศรี
อนุกรรมาธิการ
 
นายสุทธิพงศ์ ธัชยพงษ์
อนุกรรมาธิการ
 
นายปฐมพงศ์ กรเกษม
อนุกรรมาธิการ
 
นายเกียรติศักดิ์ กิตติธัญวงศ์
อนุกรรมาธิการ
 
นายขจรพงษ์ อัครจิตสกุล
อนุกรรมาธิการ
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล
อนุกรรมาธิการและเลขานุการ
 
นางสาวลักษณ์นรี ไชยเดช
อนุกรรมาธิการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
ครั้งที่ วันที่
8/2563 25 กุมภาพันธ์ 2563
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
7/2563 18 กุมภาพันธ์ 2563
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  สรุปการประชุม  
6/2563 11 กุมภาพันธ์ 2563
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  สรุปการประชุม  
5/2563 3 กุมภาพันธ์ 2563
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  สรุปการประชุม  
4/2563 27 มกราคม 2563
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  สรุปการประชุม  
3/2563 22 มกราคม 2563
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  สรุปการประชุม  
2/2563 16 มกราคม 2563
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  สรุปการประชุม  
1/2563 9 มกราคม 2563
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  สรุปการประชุม  
3/2562 18 ธันวาคม 2562
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  สรุปการประชุม  
2/2562 16 ธันวาคม 2562
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  สรุปการประชุม