• ความตัดกันของสี default black white yellow black
 • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
คณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
กำหนดการประชุม

ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 2 (สมัย) วันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ.2564

 • 1. เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

 • 2. รับรองบันทึกการประชุม

 • 3. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

     3.1   รับฟังข้อมูลแนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  

     3.2   พิจารณาร่างสรุปผลการวิเคราะห์รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) ที่แก้ไขปรับปรุงแล้ว พร้อมกรอบระยะเวลาการอภิปรายในที่ประชุมวุฒิสภา  

     3.3   พิจารณาข้อเสนอเกี่ยวกับการเดินทางลงพื้นที่ (ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น) ของคณะกรรมาธิการ ตสร.  

     3.4   พิจารณามอบหมายผู้รับผิดชอบกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) จำนวน 62 โครงการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  

 • 4. เรื่องอื่นๆ