• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
คณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
กำหนดการประชุม

ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 1 (สมัย) วันอังคารที่ 19 มกราคม พ.ศ.2564

  • 1. เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

  • 2. รับรองบันทึกการประชุม

  • 3. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

       พิจารณาร่างสรุปผลการวิเคราะห์รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563)  

  • 4. เรื่องอื่นๆ