• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
คณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
กำหนดการประชุม

ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 21 (สมัย) วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2563

  • 1. เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

  • 2. รับรองบันทึกการประชุม

  • 3. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

       3.1   พิจารณารายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563)  

       3.2   พิจารณาแนวทางและแผนงานการเดินทางลงพื้นที่ศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการ ตสร. เพื่อสนับสนุนภารกิจการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ  

  • 4. เรื่องอื่นๆ