• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
 
 
นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ
ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ
 
นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ
รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ คนที่หนึ่ง
 
นายจเด็จ อินสว่าง
รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ คนที่สอง
 
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล
รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ คนที่สาม
 
นายเชิดศักดิ์ สันติวรวุฒิ
เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญ
 
นายจิรชัย มูลทองโร่ย
โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญ
 
นายชาญวิทย์ ผลชีวิน
รองโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญ
 
พลเอก สนั่น มะเริงสิทธิ์
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญ
 
พลเอก อู้ด เบื้องบน
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญ
 
พลเรือเอก พะจุณณ์ ตามประทีป
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญ
 
นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญ
 
นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา
กรรมาธิการวิสามัญ
 
ศาสตราจารย์พิเศษกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์
กรรมาธิการวิสามัญ
 
นายกิตติ วะสีนนท์
กรรมาธิการวิสามัญ
 
พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ
กรรมาธิการวิสามัญ
 
นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม
กรรมาธิการวิสามัญ
 
นายถาวร เทพวิมลเพชรกุล
กรรมาธิการวิสามัญ
 
พลเอก ธงชัย สาระสุข
กรรมาธิการวิสามัญ
 
พลเอก นิวัตร มีนะโยธิน
กรรมาธิการวิสามัญ
 
นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง
กรรมาธิการวิสามัญ
 
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์
กรรมาธิการวิสามัญ
 
นายวิทยา ผิวผ่อง
กรรมาธิการวิสามัญ
 
หม่อมหลวงสกุล มาลากุล
กรรมาธิการวิสามัญ
 
พลเรือโท สนธยา น้อยฉายา
กรรมาธิการวิสามัญ
 
นางจินตนา ชัยยวรรณาการ
กรรมาธิการวิสามัญ
 
นางสาวจิตติเทวี ตติยรัตน์
กรรมาธิการวิสามัญ
 
นางนฤมล ล้อมทอง
กรรมาธิการวิสามัญ
 
พลเอก พิสิทธิ์ สิทธิสาร
กรรมาธิการวิสามัญ
 
คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์
กรรมาธิการวิสามัญ
 
นายธีรยุทธ์ ตั้งบุญเกษม
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญ