• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

คณะอนุกรรมาธิการศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการดำเนินมาตรการเกี่ยวกับการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

 
 
นายเชิดศักดิ์ สันติวรวุฒิ
ประธานคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญ
 
พลเอก กนิษฐ์ ชาญปรีชญา
รองประธานคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญ คนที่หนึ่ง
 
นายอนุกูล เจิมมงคล
รองประธานคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญ คนที่สอง
 
นายจำลอง สิงห์โตงาม
อนุกรรมาธิการวิสามัญ
 
นายกิตติธัช ชัยประสิทธิ์
อนุกรรมาธิการวิสามัญ
 
นายหทัย ชุณหปราณ
อนุกรรมาธิการวิสามัญ
 
นายทวีวัฒน์ สุรสิทธิ์
อนุกรรมาธิการวิสามัญ
 
พันโท กมล มหาภิรมย์
อนุกรรมาธิการวิสามัญ
 
นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ
รองประธานคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญ คนที่สาม
 
นายพงศ์พรหม ยามะรัต
อนุกรรมาธิการวิสามัญ
 
นายธานินทร์ กิจนันทคุณ
อนุกรรมาธิการวิสามัญและเลขานุการ
 
นางสาวสุธามาศ ใจดี
อนุกรรมาธิการวิสามัญและรองเลขานุการ
 
ครั้งที่ วันที่
5/2564 4 มีนาคม 2564
ระเบียบวาระ  
4/2564 18 กุมภาพันธ์ 2564
ระเบียบวาระ  
3/2564 11 กุมภาพันธ์ 2564
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
3/2564 4 กุมภาพันธ์ 2564
2/2564 28 มกราคม 2564
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
1/2564 21 มกราคม 2564
ระเบียบวาระ  
9/2563 5 มกราคม 2564
8/2563 22 ธันวาคม 2563
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
7/2563 8 ธันวาคม 2563
ระเบียบวาระ  
6/2563 1 ธันวาคม 2563
ระเบียบวาระ