• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

คณะอนุกรรมาธิการศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการดำเนินมาตรการเกี่ยวกับการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

 
 
นายเชิดศักดิ์ สันติวรวุฒิ
ประธานคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญ
 
นายจิรชัย มูลทองโร่ย
รองประธานคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญ คนที่หนึ่ง
 
นายอนุกูล เจิมมงคล
รองประธานคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญ คนที่สอง
 
นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ
รองประธานคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญ คนที่สาม
 
นายจำลอง สิงห์โตงาม
อนุกรรมาธิการวิสามัญ
 
นายนริศโรจน์ เฟื่องระบิล
อนุกรรมาธิการวิสามัญ
 
นายทวีวัฒน์ สุรสิทธิ์
อนุกรรมาธิการวิสามัญ
 
นายหทัย ชุณหปราณ
อนุกรรมาธิการวิสามัญ
 
นายสัจจะ โชคบุญส่งสวัสดิ์
อนุกรรมาธิการวิสามัญ
 
พันโท กมล มหาภิรมย์
อนุกรรมาธิการวิสามัญ
 
นายกิตติธัช ชัยประสิทธิ์
อนุกรรมาธิการวิสามัญ
 
นางสาวสุธามาศ ใจดี
อนุกรรมาธิการวิสามัญและรองเลขานุการ
 
ครั้งที่ วันที่
18/2565 6 ธันวาคม 2565
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
18/2565 22 พฤศจิกายน 2565
งดประชุม
17/2565 8 พฤศจิกายน 2565
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
16/2565 1 พฤศจิกายน 2565
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
15/2565 18 ตุลาคม 2565
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
15/2565 20 กันยายน 2565
งดประชุม
14/2565 13 กันยายน 2565
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
13/2565 16 สิงหาคม 2565
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
12/2565 19 กรกฎาคม 2565
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
11/2565 28 มิถุนายน 2565
ระเบียบวาระ