• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

คณะอนุกรรมาธิการศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการดำเนินมาตรการเกี่ยวกับการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

 
 
นายเชิดศักดิ์ สันติวรวุฒิ
ประธานคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญ
 
นายจิรชัย มูลทองโร่ย
รองประธานคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญ คนที่หนึ่ง
 
นายอนุกูล เจิมมงคล
รองประธานคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญ คนที่สอง
 
นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ
รองประธานคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญ คนที่สาม
 
นายจำลอง สิงห์โตงาม
อนุกรรมาธิการวิสามัญ
 
นายนริศโรจน์ เฟื่องระบิล
อนุกรรมาธิการวิสามัญ
 
นายทวีวัฒน์ สุรสิทธิ์
อนุกรรมาธิการวิสามัญ
 
นายหทัย ชุณหปราณ
อนุกรรมาธิการวิสามัญ
 
นายสัจจะ โชคบุญส่งสวัสดิ์
อนุกรรมาธิการวิสามัญ
 
พันโท กมล มหาภิรมย์
อนุกรรมาธิการวิสามัญ
 
นายกิตติธัช ชัยประสิทธิ์
อนุกรรมาธิการวิสามัญ
 
นางสาวสุธามาศ ใจดี
อนุกรรมาธิการวิสามัญและรองเลขานุการ
 
ครั้งที่ วันที่
12/2566 27 มิถุนายน 2566
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
12/2566 20 มิถุนายน 2566
งดประชุม
12/2566 13 มิถุนายน 2566
12/2566 6 มิถุนายน 2566
งดประชุม
11/2566 16 พฤษภาคม 2566
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
10/2566 9 พฤษภาคม 2566
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
9/2566 25 เมษายน 2566
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
8/2566 4 เมษายน 2566
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
7/2566 24 มีนาคม 2566
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
6/2566 14 มีนาคม 2566
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ