• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

คณะอนุกรรมาธิการศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการดำเนินมาตรการเกี่ยวกับการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

 
 
นายเชิดศักดิ์ สันติวรวุฒิ
ประธานคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญ
 
พลเอก กนิษฐ์ ชาญปรีชญา
รองประธานคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญ คนที่หนึ่ง
 
นายอนุกูล เจิมมงคล
รองประธานคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญ คนที่สอง
 
นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ
รองประธานคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญ คนที่สาม
 
นายจำลอง สิงห์โตงาม
อนุกรรมาธิการวิสามัญ
 
นายกิตติธัช ชัยประสิทธิ์
อนุกรรมาธิการวิสามัญ
 
นายหทัย ชุณหปราณ
อนุกรรมาธิการวิสามัญ
 
นายทวีวัฒน์ สุรสิทธิ์
อนุกรรมาธิการวิสามัญ
 
พันโท กมล มหาภิรมย์
อนุกรรมาธิการวิสามัญ
 
นายพงศ์พรหม ยามะรัต
อนุกรรมาธิการวิสามัญ
 
นายธานินทร์ กิจนันทคุณ
อนุกรรมาธิการวิสามัญและเลขานุการ
 
นางสาวสุธามาศ ใจดี
อนุกรรมาธิการวิสามัญและรองเลขานุการ
 
ครั้งที่ วันที่
3/2565 22 กุมภาพันธ์ 2565
ระเบียบวาระ  
2/2565 15 กุมภาพันธ์ 2565
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
2/2565 8 กุมภาพันธ์ 2565
1/2565 1 กุมภาพันธ์ 2565
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
20/2564 21 ธันวาคม 2564
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
20/2564 14 ธันวาคม 2564
งดประชุม
19/2564 7 ธันวาคม 2564
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
18/2564 30 พฤศจิกายน 2564
ระเบียบวาระ  
17/2564 23 พฤศจิกายน 2564
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
17/2564 16 พฤศจิกายน 2564
งดประชุม