• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

คณะอนุกรรมาธิการศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการดำเนินมาตรการเกี่ยวกับการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

 
 
นายเชิดศักดิ์ สันติวรวุฒิ
ประธานคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญ
 
นายจิรชัย มูลทองโร่ย
รองประธานคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญ คนที่หนึ่ง
 
นายอนุกูล เจิมมงคล
รองประธานคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญ คนที่สอง
 
นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ
รองประธานคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญ คนที่สาม
 
นายจำลอง สิงห์โตงาม
อนุกรรมาธิการวิสามัญ
 
นายนริศโรจน์ เฟื่องระบิล
อนุกรรมาธิการวิสามัญ
 
นายทวีวัฒน์ สุรสิทธิ์
อนุกรรมาธิการวิสามัญ
 
นายหทัย ชุณหปราณ
อนุกรรมาธิการวิสามัญ
 
นายสัจจะ โชคบุญส่งสวัสดิ์
อนุกรรมาธิการวิสามัญ
 
พันโท กมล มหาภิรมย์
อนุกรรมาธิการวิสามัญ
 
นายกิตติธัช ชัยประสิทธิ์
อนุกรรมาธิการวิสามัญ
 
นางสาวสุธามาศ ใจดี
อนุกรรมาธิการวิสามัญและรองเลขานุการ
 
ครั้งที่ วันที่
21/2566 28 พฤศจิกายน 2566
งดประชุม
20/2566 14 พฤศจิกายน 2566
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
19/2566 31 ตุลาคม 2566
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
18/2566 10 ตุลาคม 2566
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
17/2566 26 กันยายน 2566
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
16/2566 5 กันยายน 2566
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
15/2566 22 สิงหาคม 2566
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
14/2566 8 สิงหาคม 2566
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
13/2566 18 กรกฎาคม 2566
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
13/2566 11 กรกฎาคม 2566
งดประชุม