• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

คณะอนุกรรมาธิการศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการดำเนินมาตรการเกี่ยวกับการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

 
 
นายเชิดศักดิ์ สันติวรวุฒิ
ประธานคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญ
 
พลเอก กนิษฐ์ ชาญปรีชญา
รองประธานคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญ คนที่หนึ่ง
 
นายอนุกูล เจิมมงคล
รองประธานคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญ คนที่สอง
 
นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ
รองประธานคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญ คนที่สาม
 
นายจำลอง สิงห์โตงาม
อนุกรรมาธิการวิสามัญ
 
นายกิตติธัช ชัยประสิทธิ์
อนุกรรมาธิการวิสามัญ
 
นายหทัย ชุณหปราณ
อนุกรรมาธิการวิสามัญ
 
นายทวีวัฒน์ สุรสิทธิ์
อนุกรรมาธิการวิสามัญ
 
พันโท กมล มหาภิรมย์
อนุกรรมาธิการวิสามัญ
 
นายพงศ์พรหม ยามะรัต
อนุกรรมาธิการวิสามัญ
 
นายธานินทร์ กิจนันทคุณ
อนุกรรมาธิการวิสามัญและเลขานุการ
 
นางสาวสุธามาศ ใจดี
อนุกรรมาธิการวิสามัญและรองเลขานุการ
 
ครั้งที่ วันที่
10/2565 14 มิถุนายน 2565
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
9/2565 24 พฤษภาคม 2565
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
9/2565 3 พฤษภาคม 2565
งดประชุม
8/2565 26 เมษายน 2565
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
7/2565 19 เมษายน 2565
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
7/2565 29 มีนาคม 2565
6/2565 22 มีนาคม 2565
ระเบียบวาระ  
5/2565 15 มีนาคม 2565
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
5/2565 8 มีนาคม 2565
งดประชุม
4/2565 1 มีนาคม 2565
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ