• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

คณะอนุกรรมาธิการศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการดำเนินมาตรการเกี่ยวกับการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

 
 
นายเชิดศักดิ์ สันติวรวุฒิ
ประธานคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญ
 
พลเอก กนิษฐ์ ชาญปรีชญา
รองประธานคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญ คนที่หนึ่ง
 
นายอนุกูล เจิมมงคล
รองประธานคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญ คนที่สอง
 
นายจำลอง สิงห์โตงาม
อนุกรรมาธิการวิสามัญ
 
นายกิตติธัช ชัยประสิทธิ์
อนุกรรมาธิการวิสามัญ
 
นายหทัย ชุณหปราณ
อนุกรรมาธิการวิสามัญ
 
นายทวีวัฒน์ สุรสิทธิ์
อนุกรรมาธิการวิสามัญ
 
พันโท กมล มหาภิรมย์
อนุกรรมาธิการวิสามัญ
 
นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ
รองประธานคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญ คนที่สาม
 
นายพงศ์พรหม ยามะรัต
อนุกรรมาธิการวิสามัญ
 
นายธานินทร์ กิจนันทคุณ
อนุกรรมาธิการวิสามัญและเลขานุการ
 
นางสาวสุธามาศ ใจดี
อนุกรรมาธิการวิสามัญและรองเลขานุการ
 
ครั้งที่ วันที่
13/2564 19 ตุลาคม 2564
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
12/2564 12 ตุลาคม 2564
ระเบียบวาระ  
12/2564 5 ตุลาคม 2564
11/2564 21 กันยายน 2564
ระเบียบวาระ  
10/2564 14 กันยายน 2564
ระเบียบวาระ  
9/2564 7 กันยายน 2564
ระเบียบวาระ  
8/2564 17 มิถุนายน 2564
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
8/2564 20 พฤษภาคม 2564
งดประชุม
7/2564 25 มีนาคม 2564
ระเบียบวาระ  
6/2564 11 มีนาคม 2564
ระเบียบวาระ