• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

คณะอนุกรรมาธิการศึกษาและเสนอแนะแนวทางด้านการสื่อสารในการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

1.พิจารณาศึกษาและเสนอแนะแนวทางการสื่อสารเชิงรุกเพื่อพัฒนาความเชื่อที่ส่งผลต่อพฤติกรรม (Mindset) สำหรับการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้คงอยู่คู่สังคมไทยและเพื่อความมั่นคงของประเทศ และจัดทำรายงานสรุปสาระสำคัญ ปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ\\\\\\\\\\\\
2.ดำเนินกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยกลไกเชิงสร้างสรรค์ มีนวัตถกรรมและวิธีการเชิงรุกด้วยกระบวนการกลุ่มและสื่อออนไลน์อื่นๆ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมจนสามารถสร้างพลังและพฤติกรรมที่แสดงถึงการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหาษัตริย์\\\\\\\\\\\\
3.ตั้งคณะทำงานได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็น\\\\\\\\\\\\
4.รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการในการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ\\\\\\\\\\\\
5.ดำเนินการในเรื่องอื่นใดตามที่คณะกรรมาธิการวิสามัญมอบหมาย
 
 
นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา
ประธานคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญ
 
นายเชิดศักดิ์ สันติวรวุฒิ
รองประธานคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญ
 
นางนฤมล ล้อมทอง
อนุกรรมาธิการวิสามัญ
 
นางสาวจิตติเทวี ตติยรัตน์
อนุกรรมาธิการวิสามัญ
 
นายนริศโรจน์ เฟื่องระบิล
อนุกรรมาธิการวิสามัญ
 
ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์
อนุกรรมาธิการวิสามัญ
 
นายเกษมสันต์ วีระกุล
อนุกรรมาธิการวิสามัญ
 
นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม
อนุกรรมาธิการวิสามัญ
 
นางสาวอรัญญา เกตุแก้ว
อนุกรรมาธิการวิสามัญ
 
นาวสาวพัชนี เปลี่ยนเกิด
อนุกรรมาธิการวิสามัญ
 
นางสาวจิตปภา สุพันธะ
อนุกรรมาธิการวิสามัญ
 
พลตรี ชยพณัฐ วิริวัฒน์
อนุกรรมาธิการวิสามัญ
 
ครั้งที่ วันที่
33/2566 13 ธันวาคม 2566
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
32/2566 29 พฤศจิกายน 2566
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
31/2566 15 พฤศจิกายน 2566
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
30/2566 1 พฤศจิกายน 2566
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
29/2566 18 ตุลาคม 2566
ระเบียบวาระ  
28/2566 4 ตุลาคม 2566
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
28/2566 27 กันยายน 2566
งดประชุม
27/2566 20 กันยายน 2566
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
26/2566 13 กันยายน 2566
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
25/2566 6 กันยายน 2566
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ