• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

คณะอนุกรรมาธิการศึกษาและเสนอแนะแนวทางด้านการสื่อสารในการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

1.พิจารณาศึกษาและเสนอแนะแนวทางการสื่อสารเชิงรุกเพื่อพัฒนาความเชื่อที่ส่งผลต่อพฤติกรรม (Mindset) สำหรับการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้คงอยู่คู่สังคมไทยและเพื่อความมั่นคงของประเทศ และจัดทำรายงานสรุปสาระสำคัญ ปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ
2.ดำเนินกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยกลไกเชิงสร้างสรรค์ มีนวัตถกรรมและวิธีการเชิงรุกด้วยกระบวนการกลุ่มและสื่อออนไลน์อื่นๆ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมจนสามารถสร้างพลังและพฤติกรรมที่แสดงถึงการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหาษัตริย์
3.ตั้งคณะทำงานได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็น
4.รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการในการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ
5.ดำเนินการในเรื่องอื่นใดตามที่คณะกรรมาธิการวิสามัญมอบหมาย
 
 
นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา
ประธานคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญ
 
นายเชิดศักดิ์ สันติวรวุฒิ
รองประธานคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญ
 
นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์
อนุกรรมาธิการวิสามัญและเลขานุการ
 
นายเพชรมงคล วัสสุวรรณ
อนุกรรมาธิการวิสามัญและเลขานุการ
 
นางนฤมล ล้อมทอง
อนุกรรมาธิการวิสามัญ
 
นายนริศโรจน์ เฟื่องระบิล
อนุกรรมาธิการวิสามัญ
 
นายณัฐพร วุ่นกลิ่นหอม
อนุกรรมาธิการวิสามัญ
 
ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์
อนุกรรมาธิการวิสามัญ
 
นางสาวปฐมพร ผิวนวล
อนุกรรมาธิการวิสามัญ
 
นายชนะชัย ประมวลทรัพย์
อนุกรรมาธิการวิสามัญ
 
นายธนพนธ์ สิงหพันธุ์
อนุกรรมาธิการวิสามัญ
 
น.ส.ปาริสา สัทธินทรีย์
อนุกรรมาธิการวิสามัญ
 
ครั้งที่ วันที่
4/2564 24 กันยายน 2564
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
3/2564 22 มีนาคม 2564
ระเบียบวาระ  
2/2564 8 มีนาคม 2564
ระเบียบวาระ  
1/2564 15 กุมภาพันธ์ 2564
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
1/2564 8 กุมภาพันธ์ 2564
งดประชุม
21/2563 21 ธันวาคม 2563
21/2563 14 ธันวาคม 2563
งดประชุม
20/2563 7 ธันวาคม 2563
ระเบียบวาระ  
19/2563 30 พฤศจิกายน 2563
ระเบียบวาระ  
18/2563 23 พฤศจิกายน 2563
ระเบียบวาระ