• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

คณะอนุกรรมาธิการศึกษาและเสนอแนะแนวทางด้านการสื่อสารในการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

1.พิจารณาศึกษาและเสนอแนะแนวทางการสื่อสารเชิงรุกเพื่อพัฒนาความเชื่อที่ส่งผลต่อพฤติกรรม (Mindset) สำหรับการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้คงอยู่คู่สังคมไทยและเพื่อความมั่นคงของประเทศ และจัดทำรายงานสรุปสาระสำคัญ ปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ
2.ดำเนินกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยกลไกเชิงสร้างสรรค์ มีนวัตถกรรมและวิธีการเชิงรุกด้วยกระบวนการกลุ่มและสื่อออนไลน์อื่นๆ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมจนสามารถสร้างพลังและพฤติกรรมที่แสดงถึงการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหาษัตริย์
3.ตั้งคณะทำงานได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็น
4.รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการในการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ
5.ดำเนินการในเรื่องอื่นใดตามที่คณะกรรมาธิการวิสามัญมอบหมาย
 
 
นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา
ประธานคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญ
 
นายเชิดศักดิ์ สันติวรวุฒิ
รองประธานคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญ
 
นายเพชรมงคล วัสสุวรรณ
อนุกรรมาธิการวิสามัญและเลขานุการ
 
นางนฤมล ล้อมทอง
อนุกรรมาธิการวิสามัญ
 
นายนริศโรจน์ เฟื่องระบิล
อนุกรรมาธิการวิสามัญ
 
นายณัฐพร วุ่นกลิ่นหอม
อนุกรรมาธิการวิสามัญ
 
ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์
อนุกรรมาธิการวิสามัญ
 
นายชนะชัย ประมวลทรัพย์
อนุกรรมาธิการวิสามัญ
 
นายธนพนธ์ สิงหพันธุ์
อนุกรรมาธิการวิสามัญ
 
นางสาวปาริสา สัทธินทรีย์
อนุกรรมาธิการวิสามัญ
 
นาวสาวพัชนี เปลี่ยนเกิด
อนุกรรมาธิการวิสามัญ
 
นายสรวง สิทธิสมาน
อนุกรรมาธิการวิสามัญ
 
ครั้งที่ วันที่
9/2565 23 มิถุนายน 2565
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
8/2565 20 เมษายน 2565
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
7/2565 30 มีนาคม 2565
ระเบียบวาระ  
6/2565 23 มีนาคม 2565
ระเบียบวาระ  
5/2565 9 มีนาคม 2565
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
4/2565 2 มีนาคม 2565
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
4/2565 10 กุมภาพันธ์ 2565
งดประชุม
3/2565 3 กุมภาพันธ์ 2565
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
2/2565 24 มกราคม 2565
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
1/2565 20 มกราคม 2565
ระเบียบวาระ