• ความตัดกันของสี default black white yellow black
 • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
กำหนดการประชุม

ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 18 (สมัย) วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2564

 • 1. เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

     การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ในครั้งนี้ ที่ประชุมได้เชิญผู้แทนจากคณะอนุกรรมาธิการทั้ง 3 คณะ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ  

 • 2. รับรองบันทึกการประชุม

     บันทึกการประชุม ครั้งที่ 12/2564 วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564  

 • 3. เรื่องสืบเนื่อง

     รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ  

 • 4. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

     พิจารณาแนวทางานดำเนินงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญ  

 • 5. เรื่องอื่นๆ