• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
คณะกรรมการอำนวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน
 
 
ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย
ประธานที่ปรึกษากรรมการ
 
นายศุภชัย สมเจริญ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
 
นายพีระศักดิ์ พอจิต
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
 
พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร
ประธานกรรมการ
 
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง
 
พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
รองประธานกรรมการ คนที่สอง
 
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง
รองประธานกรรมการ คนที่สาม
 
นายคำนูณ สิทธิสมาน
รองประธานกรรมการ คนที่สี่
 
นายวิทยา ผิวผ่อง
กรรมการ
 
พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์
กรรมการ
 
พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร
กรรมการ
 
พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ
กรรมการ
 
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์
กรรมการ
 
พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์
กรรมการ
 
พลอากาศเอก อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ
กรรมการ
 
ศาสตราจารย์พิเศษกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์
กรรมการ
 
นางจินตนา ชัยยวรรณาการ
กรรมการ
 
พลเอก ชยุติ สุวรรณมาศ
กรรมการ
 
นายณรงค์ สหเมธาพัฒน์
กรรมการ
 
พลตำรวจเอก เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา
กรรมการ
 
นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์
กรรมการ
 
นายถวิล เปลี่ยนศรี
กรรมการ
 
พลเอก ประสาท สุขเกษตร
กรรมการ
 
พลเอก โปฎก บุนนาค
กรรมการ
 
นายพลเดช ปิ่นประทีป
กรรมการ
 
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล
กรรมการ
 
นายสมเดช นิลพันธุ์
กรรมการ
 
นายออน กาจกระโทก
กรรมการ
 
รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ
กรรมการ
 
พลเอก ธีรเดช มีเพียร
กรรมการ
 
นายนิพนธ์ นาคสมภพ
กรรมการ
 
นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์
กรรมการ
 
นางวรารัตน์ อติแพทย์
กรรมการ
 
นายสมชาย แสวงการ
กรรมการ
 
พลเอก อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์
กรรมการ
 
นายจิรชัย มูลทองโร่ย
กรรมการ
 
นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา
กรรมการ
 
รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน
กรรมการ
 
นางเสาวคนธ์ จันทร์ผ่องศรี
กรรมการ
 
เลขาธิการวุฒิสภา
กรรมการ
 
ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ
กรรมการ
 
ผู้อำนวยการสำนักงานประธานวุฒิสภา
กรรมการ
 
ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย
กรรมการ
 
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ
กรรมการ
 
ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์
กรรมการและเลขานุการ
 
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานรองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมวุฒิสภาภูมิภาค
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
นายปิยชน ธรรมชาติ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
นางสาวปิยวรรณ แสนเมือง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
นายนัฐวิช แก้วพิกุล
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ