คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา

 

 

- ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (นายธนาธร  จึงรุ่งเรืองกิจ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน ๗๖,๕๙๑ คน เป็นผู้เสนอ)
- ร่างพระราชบัญญัติการจัดทำประมวลกฎหมายและกฎเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
- ร่างพระราชบัญญัติการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับภาษีอากร พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)

 

Profile image example

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย

ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ

คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา

 
 
 

EP.16
ผู้นำฝ่ายค้านนั้น สำคัญไฉน???
.
จากสถานการณ์ทางการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรที่กำลังคุกรุ่นเกี่ยวกับตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนฯ   What’s in Whip ใน EP.16 จึงได้ติดตามและขอนำความรู้เกี่ยวกับที่มาและหน้าที่และอำนาจที่สำคัญบางส่วนของผู้นำฝ่ายค้านมาบอกเล่าเก้าสิบให้ทุกท่านได้รับทราบ ว่าเหตุใดตำแหน่งนี้จึงเป็นที่จับตาของฝ่ายต่าง ๆ ทางการเมือง และตำแหน่งนี้จะเป็นตัวแปรในเรื่องใดได้บ้าง 
.
ขอเชิญติดตามใน Infographic ของเราที่ได้สรุปมาโดยย่อแล้ว ดังนี้


EP.15

 
​EP.14


EP.13


EP.12


EP.11

  
 
EP.10

   

 
EP.9
  
EP.8

 
 
EP.7


EP.6EP.5

 
EP.4

 
EP.3

 
EP.2

  
EP.1

 
ไม่พบข้อมูล