คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา

 

 

- ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (นายธนาธร  จึงรุ่งเรืองกิจ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน ๗๖,๕๙๑ คน เป็นผู้เสนอ)
- ร่างพระราชบัญญัติการจัดทำประมวลกฎหมายและกฎเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
- ร่างพระราชบัญญัติการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับภาษีอากร พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)

 

Profile image example

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย

ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ

คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา

 

​​​​EP 17
 

​​​​EP 16​​​​


EP 15
 

​​EP 14


EP 13


EP 12


EP 11
​​
​​
EP 10
  

EP 9
 
​​
EP 8​


EP 7


​EP 6


​EP 5
 

EP 4


EP 3


EP 2

  

EP 1

ไม่พบข้อมูล