• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา
 
 
ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย
ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ
 
พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร
รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ คนที่หนึ่ง
 
นายศุภชัย สมเจริญ
รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ คนที่สอง
 
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง
รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ คนที่สาม
 
นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์
รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ คนที่สี่
 
นายคำนูณ สิทธิสมาน
โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญ
 
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญ
 
นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญ
 
นายพีระศักดิ์ พอจิต
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญ
 
นายมหรรณพ เดชวิทักษ์
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญ
 
นายกล้านรงค์ จันทิก
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญ
 
พลเอก นพดล อินทปัญญา
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญ
 
พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญ
 
นายสมชาย แสวงการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญ
 
นายสังศิต พิริยะรังสรรค์
กรรมาธิการวิสามัญ
 
พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์
กรรมาธิการวิสามัญ
 
พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ
กรรมาธิการวิสามัญ
 
พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร
กรรมาธิการวิสามัญ
 
พลเรือเอก อิทธิคมน์ ภมรสูต
กรรมาธิการวิสามัญ
 
พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์
กรรมาธิการวิสามัญ
 
พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์
กรรมาธิการวิสามัญ
 
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์
กรรมาธิการวิสามัญ
 
พลตำรวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์
กรรมาธิการวิสามัญ
 
พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว
กรรมาธิการวิสามัญ
 
พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์
กรรมาธิการวิสามัญ
 
นายตวง อันทะไชย
กรรมาธิการวิสามัญ
 
นายเจตน์ ศิรธรานนท์
กรรมาธิการวิสามัญ
 
พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
กรรมาธิการวิสามัญ
 
นางอภิรดี ตันตราภรณ์
กรรมาธิการวิสามัญ
 
พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ
กรรมาธิการวิสามัญ
 
พลเอก ทวีป เนตรนิยม
กรรมาธิการวิสามัญ
 
พลเอก ธีรเดช มีเพียร
กรรมาธิการวิสามัญ
 
นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล
กรรมาธิการวิสามัญ
 
นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ
กรรมาธิการวิสามัญ
 
นายประสิทธิ์ ปทุมารักษ์
กรรมาธิการวิสามัญ
 
นายอนุชา นาคาศัย
กรรมาธิการวิสามัญ
 
นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม
กรรมาธิการวิสามัญ
 
นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ
กรรมาธิการวิสามัญ
 
นายสมชาย หาญหิรัญ
กรรมาธิการวิสามัญ
 
นายวันชัย สอนศิริ
เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญ
 
นางวรารัตน์ อติแพทย์
รองเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญ
 
พลเอก นาวิน ดำริกาญจน์
รองเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญ
 
นายสิทธิวรชัย ศรีไหม
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญ
 
นางสาวจิรวิน คะประสิทธิ์
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญ