• ความตัดกันของสี default black white yellow black
 • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา
กำหนดการประชุม
ใส่รหัสเพื่อดูไฟล์แนบ

ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 9 (สมัย) วันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ.2565

 • 1. เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

     1.1   รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง กระบวนการรับคำกล่าวหาและการดำเนินการตามหน้าที่อำนาจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เป็นผู้เสนอ)  เอกสารแนบ  

     1.2   สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ (ตสร.) ครั้งที่ 13/2565 วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 (คณะกรรมาธิการ ตสร. เป็นผู้เสนอ)  เอกสารแนบ  

     1.3   รายงานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล เรื่อง การจัดทำระบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  เอกสารแนบ  

 • 2. รับรองบันทึกการประชุม

 • 3. เรื่องที่ค้างพิจารณา (ไม่มี)

 • 4. เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา

     4.1   บันทึกความเห็นทางกฎหมาย เรื่อง แนวทางการจัดทำบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการ วุฒิสภา  เอกสารแนบ  

     4.2   รายงานผลการพิจารณาศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานหรือรายงานอื่นที่กฎหมายกำหนดให้องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐต้องรายงานต่อวุฒิสภา  เอกสารแนบ  

     4.3   รายงานผลการพิจารณาศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานหรือรายงานอื่นที่กฎหมายกำหนดให้องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐต้องรายงานต่อวุฒิสภาซึ่งคณะกรรมาธิการที่ได้รับมอบหมายดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน 1 ฉบับ คือ รายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ในการปราบปรามยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2563 (คณะกรรมาธิการการกฎหมายฯ พิจารณาศึกษาเสร็จแล้ว)  เอกสารแนบ  

     4.4   ตรวจรายงานการประชุมวุฒิสภา จำนวน 6 ครั้ง  เอกสารแนบ  

 • 5. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)