• ความตัดกันของสี default black white yellow black
 • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา
กำหนดการประชุม
ใส่รหัสเพื่อดูไฟล์แนบ

ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 8 (สมัย) วันพุธที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2565

 • 1. เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

 • 2. รับรองบันทึกการประชุม

 • 3. เรื่องที่ค้างพิจารณา (ไม่มี)

 • 4. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

     4.1   ขอเสนอญัตติตั้งคณะอนุกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน เพิ่มเติมเป็น 5 คณะ  เอกสารแนบ  

     4.2   การปรับโครงสร้างของคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ  เอกสารแนบ  

     4.3   ตรวจรายงานการประชุมวุฒิสภาและรายงานการประชุมลับวุฒิสภา จำนวน 4 ครั้ง  เอกสารแนบ  

 • 5. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)