• ความตัดกันของสี default black white yellow black
 • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา
กำหนดการประชุม
ใส่รหัสเพื่อดูไฟล์แนบ

ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 7 (สมัย) วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

 • 1. เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

     1.1   ร่างระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา จำนวน 1 ครั้ง   เอกสารแนบ  

     1.2   สรุปผลการประชุมร่วมกันระหว่างประธานรัฐสภา ผู้แทนพรรคร่วมฝ่ายรัฐบาล ผู้แทนพรรคร่วมฝ่ายค้าน และผู้แทนวิปวุฒิสภา เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565   เอกสารแนบ  

     1.3   กำหนดการประชุมวุฒิสภาระเบียบวาระ ความคืบหน้าในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำ และดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญ   เอกสารแนบ  

     1.4   สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการกำหนดแนวทาง การประชุมวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 5/2565วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 (คณะกรรมการกำหนดแนวทางการประชุมวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการฯ เป็นผู้เสนอ)  เอกสารแนบ  

     1.5   แจ้งผลการดำเนินการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา กรณีการเสนอความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับแนวทางการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการ และคณะทำงาน  เอกสารแนบ  

     1.6   รายงานการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติตามข้อบังคับ ข้อ 119 จำนวน 2 ฉบับ คือ ร่างพระราชบัญญัติอาหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... (คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และการตำรวจ และคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข พิจารณาศึกษาเสร็จแล้ว)  เอกสารแนบ  

 • 2. รับรองบันทึกการประชุม

     2.1   รับรองบันทึกการประชุม: บันทึกการประชุม ครั้งที่ 6/2565 เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565  

 • 3. เรื่องที่ค้างการพิจารณา (ไม่มี)

 • 4. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

     4.1   เตรียมการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติที่คาดว่าสภาผู้แทนราษฎรจะลงมติเห็นชอบในวาระที่สามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 136 จำนวน 7 ฉบับ ดังนี้  

        4.1.1   ร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. ....  เอกสารแนบ  

        4.1.2   ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ....  เอกสารแนบ  

        4.1.3   ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  เอกสารแนบ  

        4.1.4   ร่างพระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  เอกสารแนบ  

        4.1.5   ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  เอกสารแนบ  

        4.1.6   ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560 พ.ศ. ....  เอกสารแนบ  

        4.1.7   ร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  เอกสารแนบ  

     4.2   พิจารณารายชื่อกรรมาธิการในส่วนของวุฒิสภา เพื่อเตรียมการตั้งเป็นกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ .) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และพิจารณากำหนดแนวทางการแสดงความจำนงอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภา ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ระหว่าง วันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2565  เอกสารแนบ  

     4.3   เตรียมการตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคล ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ประธานวุฒิสภา มอบหมายให้พิจารณา)  เอกสารแนบ  

     4.4   รายงานผลการพิจารณาศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานหรือรายงานอื่นที่กฎหมายกำหนดให้องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐต้องรายงานต่อวุฒิสภา ซึ่งคณะกรรมาธิการที่ได้รับมอบหมายดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน 2 ฉบับ คือ 1) รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2) รายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ สำหรับปี 2562 ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (คณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศฯ พิจารณาศึกษาเสร็จแล้ว) :ขอเชิญเลขานุการดำเนินการครับ  เอกสารแนบ  

     4.5   ตรวจรายงานการประชุมวุฒิสภา จำนวน 1 ครั้ง  เอกสารแนบ  

 • 5. เรื่องอื่น ๆ : การจัดระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา จำนวน 1 ครั้ง

  เอกสารแนบ