• ความตัดกันของสี default black white yellow black
 • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา
กำหนดการประชุม
ใส่รหัสเพื่อดูไฟล์แนบ

ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 6 (สมัย) วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

 • 1. เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

     1.1   ร่างระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา  เอกสารแนบ  1.1  

     1.2   ความคืบหน้าในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนู ในวันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565ญ  เอกสารแนบ  

     1.3   สรุปผลการสัมมนา เรื่อง การเลือกตั้งตามบทบัญญัติใหม่ของรัฐธรรมนูญกับการแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  เอกสารแนบ  

     1.4   ผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง ระบบการลดโทษผู้กระทำผิด  เอกสารแนบ  

     1.5   สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการกำหนดแนวทางการประชุมวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ครั้งที่ 4/65 วันอังคารที่ 15 ก.พ. 65  

 • 2. รับรองบันทึกการประชุม

     2.1   บันทึกการประชุม ครั้งที่ 5/2565 วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565  

 • 3. เรื่องที่ค้างพิจารณา (ไม่มี)

 • 4. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

     4.1   เตรียมการประชุมร่วมของรัฐสภา วันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ จำนวน 2 ฉบับ  

        4.1.1   ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี และ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้เสนอ จานวน 4 ฉบับ)  เอกสารแนบ  4.1.1  

        4.1.2   ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้เสนอ จานวน 6 ฉบับ)  เอกสารแนบ  4.1.2  

     4.2   เตรียมการตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมกาติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการการลงคะแนนและการนับคะแนน  เอกสารแนบ  

     4.3   ขอปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการ  เอกสารแนบ  

     4.4   รายงานผลการพิจารณาศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานหรือรายงานอื่นที่กฎหมายกำหนดให้องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐต้องรายงานต่อวุฒิสภา ซึ่งคณะกรรมาธิการที่ได้รับมอบหมายดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน 1 ฉบับ  เอกสารแนบ  

     4.5   ตรวจรายงานการประชุมวุฒิสภา จานวน 1 ครั้ง - รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 7 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2564  เอกสารแนบ  

 • 5. เรื่องอื่นๆ

     5.1   การจัดระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา จานวน 2 ครั้ง