• ความตัดกันของสี default black white yellow black
 • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา
กำหนดการประชุม
ใส่รหัสเพื่อดูไฟล์แนบ

ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 5 (สมัย) วันพุธที่ 09 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

 • 1. เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

     1.1   ร่างระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา  เอกสารแนบ  

     1.2   รายงานการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  เอกสารแนบ  

     1.3   รายงานการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติตามข้อบังคับ ข้อ 119 จำนวน 1 ฉบับ คือ ร่างพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  เอกสารแนบ  

 • 2. รับรองบันทึกการประชุม

     2.1   บันทึกการประชุม ครั้งที่ 4/2565 วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565  

 • 3. เรื่องค้างพิจารณา (ไม่มี)

 • 4. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

     4.1   การตั้งคณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 137 วรรคหนึ่ง (3) จำนวน 3 ฉบับ (กรณีสภาผู้แทนราษฎรไม่เห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติของวุฒิสภา)  

        4.1.1   ร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ. ....  เอกสารแนบ  

        4.1.2   ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพสัตวบาล พ.ศ. ....  เอกสารแนบ  

        4.1.3   ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ ....  เอกสารแนบ  

     4.2   การพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติที่สภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการในวาระที่หนึ่งแล้ว ตามข้อบังคับ ข้อ 119 จำนวน 3 ฉบับ คือ  

        4.2.1   ร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกรทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. ....  เอกสารแนบ  

        4.2.2   ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  เอกสารแนบ  

     4.3   รายงานผลการปฏิบัติงานหรือรายงานอื่นกฏหมายกำหนดให้องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐต้องรายงานต่อวุฒิสภา จำนวน 1 ฉบับ คือ รายงานผลการดำเนินงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2558 - 2563  เอกสารแนบ  

     4.4   รายงานผลการพิจารณาศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานหรือรายงานอื่นที่กฏหมายกำหนดให้องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐต้องรายงานต่อวุฒิสภาซึ่งคณะกรรมาธิการที่ได้รับมอบหมายดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่  

        4.4.1   รายงานการรับจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เอกสารแนบ  

        4.4.2   รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ สำหรับปี 2562 ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  เอกสารแนบ  

     4.5   ตรวจรายงานการประชุมวุฒิสภา จำนวน 1 ครั้ง รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 6 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564  เอกสารแนบ  

 • 5. เรื่องอื่น ๆ

     5.1   การจัดระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา จำนวน 2 ครั้ง  เอกสารแนบ