• ความตัดกันของสี default black white yellow black
 • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา
กำหนดการประชุม
ใส่รหัสเพื่อดูไฟล์แนบ

ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 4 (สมัย) วันพุธที่ 02 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

 • 1. เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

     1.1   ร่างระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา จำนวน 2 ครั้ง  

     1.2   กำหนดการประชุมวุฒิสภาระเบียบวาระ ความคืบหน้าในการติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญ ในวันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565  

 • 2. รับรองบันทึกการประชุม

     2.1   บันทึกการประชุม ครั้งที่ 3/2565 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) วันพุธที่ 26 มกราคม 2565  

 • 3. เรื่องค้างพิจารณา (ไม่มี)

 • 4. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

     4.1   ร่างพระราชบัญญัติที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบในวาระที่สามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 136 จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้  

        4.1.1   ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  เอกสารแนบ  

        4.1.2   ร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  เอกสารแนบ  

     4.2   การพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติที่สภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการในวาระที่หนึ่ง ตามข้อบังคับ ข้อ 119 จำนวน 5 ฉบับ คือ  

        4.2.1   ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้เสนอ)  เอกสารแนบ  

     4.3   ตรวจรายงานการประชุมวุฒิสภา จำนวน 1 ครั้ง คือ รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 5 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564  เอกสารแนบ  

 • 5. เรื่องอื่น ๆ