• ความตัดกันของสี default black white yellow black
 • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา
กำหนดการประชุม
ใส่รหัสเพื่อดูไฟล์แนบ

ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 3 (สมัย) วันพุธที่ 26 มกราคม พ.ศ.2565

 • 1. เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

     1.1   ร่างระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา  เอกสารแนบ  

     1.2   ข้อเสนอแนะการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ (คณะกรรมาธิการ ตสร. เป็นผู้เสนอ)  เอกสารแนบ  

     1.3   กำหนดการประชุมวุฒิสภาระเบียบวาระ ความคืบหน้าในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย ในการประชุมวุฒิสภา สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 - วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 (บรรจุระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภาทุกวันจันทร์สัปดาห์ที่ 1 และที่ 3 ของเดือน) (คณะกรรมาธิการ ตสร. เป็นผู้เสนอ)  เอกสารแนบ  

     1.4   สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการกำหนด แนวทางการประชุมวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการเพื่อรองรับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)(คณะกรรมการกำหนดแนวทางการประชุมวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการฯ เป็นผู้เสนอ)  เอกสารแนบ  

 • 2. รับรองบันทึกการประชุม

 • 3. เรื่องค้างพิจารณา (ไม่มี)

 • 4. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

     4.1   ร่างพระราชบัญญัติที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบในวาระที่สาม ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 136 จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้  

        4.1.1   ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจำเป็นหรือซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่น พ.ศ. ....  เอกสารแนบ  

        4.1.2   ร่างพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  เอกสารแนบ  

     4.2   รายงานผลการพิจารณาศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานหรือรายงานอื่น ที่กฎหมายกำหนดให้องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐต้องรายงานต่อวุฒิสภา ซึ่งคณะกรรมาธิการที่ได้รับมอบหมายดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้  

        4.2.1   ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง นโยบายการตรวจเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระฯ พิจารณาศึกษาเสร็จแล้ว)  เอกสารแนบ  

        4.2.2   รายงานประจำปี 2563 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (คณะกรรมาธิการการศึกษา พิจารณาศึกษาเสร็จแล้ว)  เอกสารแนบ  

     4.3   ข้อห่วงใยเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของวุฒิสภา (พลเอก สมเจตน์ บุญถนอม สมาชิกวุฒิสภา เป็นผู้เสนอ)  เอกสารแนบ  

     4.4   ตรวจรายงานการประชุมวุฒิสภา จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้  เอกสารแนบ