• ความตัดกันของสี default black white yellow black
 • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา
กำหนดการประชุม
ใส่รหัสเพื่อดูไฟล์แนบ

ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 4 (สมัย) วันพุธที่ 03 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

 • 1. เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

  เอกสารแนบ  

     1.1   ร่างระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา   1.1  

     1.2   การจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  1.2  

 • 2. รับรองบันทึกการประชุม ครั้งที่ 3/2564 วันพุธที่ 27 มกราคม 2564

 • 3. เรื่องค้างพิจารณา (ไม่มี)

 • 4. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

     4.1   ร่างพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้นเพื่อดำเนินการตามหมวด 16 การปฏิรูปประเทศ ของรัฐธรรมนูญ จำนวน 2 ฉบับ คือ  

        4.1.1   ร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) (ประธานวุฒิสภา มอบหมายให้พิจารณา)  4.1.1 ร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ  เอกสารแนบ  เอกสารแนบ  

        4.1.2   ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) (ประธานวุฒิสภา มอบหมายให้พิจารณา)  4.1.2 ร่างวิจัยและนวัตกรรม  

     4.2   ร่างพระราชบัญญัติที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบในวาระที่สามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 136 จำนวน 1 ฉบับ คือ ร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  4.2 ร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ  เอกสารแนบ  

     4.3   การพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติที่สภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการ ในวาระที่หนึ่งแล้ว ตามข้อบังคับ ข้อ 119 จำนวน 3 ฉบับ ดังนี้  

        4.3.1   ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)  4.3.1 ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  

        4.3.2   ร่างพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)  4.3.2 ร่างพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์  

        4.3.3   ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาล พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)  4.3.3 ร่างพรบ.วิชาชีพการสัตวบาล  

     4.4   หนังสือสัญญาตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญ จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้  

        4.4.1   ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement)(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) (ประธานวุฒิสภา มอบหมายให้พิจารณา)  4.4.1 ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจฯ  เอกสารแนบ  

        4.4.2   ข้อตกลงยอมรับร่วมผลการตรวจสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ยานยนต์ ของอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Type Approval for Automotive Products)(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) (ประธานวุฒิสภา มอบหมายให้พิจารณา)  4.4.2 ข้อตกลงรับรองผลิตภัณฑ์ยานยนต์ ของอาเซียน   เอกสารแนบ  

     4.5   ผลการพิจารณาศึกษาร่างพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. .... (คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และการตำรวจ พิจารณาศึกษาเสร็จแล้ว)   4.5 ผลการพิจารณาใบอนุญาตฯ  

     4.6   รายงานผลการพิจารณาศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานหรือรายงานอื่น ที่กฎหมายกำหนดให้องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐต้องรายงานต่อวุฒิสภา ซึ่งคณะกรรมาธิการที่ได้รับมอบหมายดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน 2 ฉบับ คือ  

        4.5.1   รายงานผลการดำเนินการตามมาตรา 10 แห่งพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ พิจารณาศึกษาเสร็จแล้ว)  

        4.5.2   รายงานประจไปี พ.ศ. 2562 ของกองทุนการออมแห่งชาติ (คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง พิจารณาเสร็จแล้ว)  

        4.6.1   รายงานผลการดำเนินการตามมาตรา 10 แห่งพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ พิจารณาศึกษาเสร็จแล้ว)  

        4.6.1   รายงานผลการดำเนินการตามมาตรา 10 แห่งพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ พิจารณาศึกษา เสร็จแล้ว)  4.6.1 พรก.กรคลังกู้เงินฯ   

        4.6.2   ขอให้วุฒิสภาพิจารณาเพื่อมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการบางส่วน (คณะกรรมาธิการการศึกษา เป็นผู้เสนอ)  

        4.6.2   รายงานประจำปี พ.ศ. 2562 ของกองทุนการออมแห่งชาติ (คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง พิจารณาศึกษาเสร็จแล้ว)  4.6.2 รายงานประจำปี กองทุนการออมฯ  

     4.7   ขอให้วุฒิสภาพิจารณาเพื่อมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการบางส่วน (คณะกรรมาธิการการศึกษา เป็นผู้เสนอ)  4.7 มิให้เปิดเผยบันทึกฯ  

     4.8   ตรวจรายงานการประชุมวุฒิสภา จำนวน 1 ครั้ง คือ - รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 7 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 (คณะอนุกรรมาธิการตรวจรายงานการประชุมวุฒิสภา เป็นผู้เสนอ)  4.8 ตรวจรายงานการประชุม  

        4.7.1   รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 7 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563   

 • 5. เรื่องอื่น ๆ

  การจัดระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา