• ความตัดกันของสี default black white yellow black
 • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา
กำหนดการประชุม
ใส่รหัสเพื่อดูไฟล์แนบ

ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 3 (สมัย) วันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ.2564

 • 1. เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

     1.1   ร่างระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา  1.1  

     1.2   การพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ครวจการแผ่นดิน จำนวน 2 คน  

     1.3   ผลการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ยกเลิกพืชกระท่อมจากการเป็นยาเสพติดให้โทษ) ตามข้อบังคับ ข้อ 119 คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข พิจารณาศึกษาเสร็จแล้ว)  เอกสารแนบ  

     1.4   สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ  เอกสารแนบ  

 • 2. รับรองบันทึกการประชุม

     บันทึกการประชุม ครั้งที่ 2/2564 วันพุธที่ 20 มกราคม 2564  

 • 3. เรื่องที่ค้างพิจารณา(ไม่มี)

 • 4. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

     4.1   การพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติที่สภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการในวาระที่หนึ่งแล้้ว ตามข้อบังคับข้อ 119 จำนวน 2 ฉบับ คือ  

        4.1.1   ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  เอกสารแนบ  

        4.1.2   ร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ลำดับที่ 4.1.1 - 4.1.2 คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) (ประธานวุฒิสภา มอบหมายให้พิจารณา)  เอกสารแนบ  

     4.2   รายงานผลการพิจารณาศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานหรือรายงานอื่นที่กฎหมายกำหนดให้องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐต้องรายงานต่อวุฒิสภา ซึ่งคณะกรรมาธิการที่ได้รับมอบหมายดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน 1 ฉบับ คือ -รายงานการรับจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณพิจารณาศึกษาเสร็จแล้ว)  เอกสารแนบ  

     4.3   ขอให้วุฒิสภาพิจารณาเพื่อมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการ (ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นปู้เสนอ)  เอกสารแนบ  

     4.4   ตรวจรายงานการประชุมวุฒิสภา จำนวน 2 ครั้ง คือ 1) รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 5 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 2) รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 6 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 (คณะอนุกรรมาธิการตรวจรายงานการประชุมวุฒิสภา เป็นผู้เสนอ)   เอกสารแนบ  

 • 5. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)