• ความตัดกันของสี default black white yellow black
 • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา
กำหนดการประชุม
ใส่รหัสเพื่อดูไฟล์แนบ

ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 34 (สมัย) วันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2563

 • 1. เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

     1.1   ร่างระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา (ถ้ามี)  1.1  

     1.2   การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการพื้นที่อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ (วุฒิสภา) ในด้านการรักษาความปลอดภัย การจัดพื้นที่จอดรถยนต์ และการจัดการด้านอาหารและเครื่องดื่มสำหรับรองรับภารกิจของสมาชิกวุฒิสภา  1.2  

 • 2. รับรองบันทึกการประชุม

     - บันทึกการประชุม ครั้งที่ 33/2563 วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563  

 • 3. เรื่องค้างพิจารณา (ไม่มี)

 • 4. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

     4.1   ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....(ความผิดฐานทำให้แท้งลูก)  4.1  

     4.2   ร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การยกเลิกพืชกระท่อมจากยาเสพติดให้โทษ)  4.2  

     4.3   การพิจารณารายชื่อผู้แทนสมาชิกวุฒิสภาเพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการสมานฉันท์  4.3  

     4.4   การดำเนินการของวุฒิสภาในเรื่องต่าง ๆ กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  4.4  

     4.5   รายงานผลการปฏิบัติงานหรือรายงานอื่นที่กฎหมายกำหนดให้องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐต้องรายงานต่อวุฒิสภา จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่  

        4.5.1   (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  4.5.1  

        4.5.2   รายงานผลการดำเนินการตามมาตรา 10 แห่งพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ประจำปีงบปะมาณ พ.ศ.   4.5.2  

        4.5.3   รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  4.5.3  

     4.6   รายงานผลการพิจารณาศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานหรือรายงานอื่น ที่กฎหมายกำหนดให้องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐต้องรายงานต่อวุฒิสภา ซึ่งคณะกรรมาธิการที่ได้รับมอบหมายดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน 1 ฉบับ คือ - รายงานประจำปี 2562 สถาบันพระปกเกล้า  4.6  

     4.7   ตรวจรายงานการประชุมวุฒิสภา จำนวน 2 ครั้ง  4.7