• ความตัดกันของสี default black white yellow black
 • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา
กำหนดการประชุม
ใส่รหัสเพื่อดูไฟล์แนบ

ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 33 (สมัย) วันพุธที่ 09 ธันวาคม พ.ศ.2563

 • 1. เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

     1.1   ร่างระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา  

     1.2   รายชื่อผู้แทนสมาชิกวุฒิสภาเพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการสมานฉันท์   

     1.3   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่รายงานการศึกษา เรื่อง \\\"การประเมินผลการดำเนินงานของรัฐสภาไทย (สภานิติบัญญัติแห่งชาติ) โดยใช้เกณฑ์และตัวชี้วัดของ inter - Parliamentary Union (IPU)  1.3  

 • 2. รับรองบันทึกการประชุม

     บันทึกการประชุม ครั้งที่ 32/2563 วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563  

 • 3. เรื่องค้างพิจารณา (ไม่มี)

 • 4. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

     4.1   การดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภา พ.ศ. 2562  4.1  

     4.2   รายงานผลการพิจารณาศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานหรือรายงานอื่นที่กฎหมายกำหนดให้องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐต้องรายงานต่อวุฒิสภาซึ่งคณะกรรมาธิการที่ได้รับมอบหมายดำเนินการเสร็จแล้ว 1 ฉบับ คือ รายงานการโอนงบประมาณรายจ่าย ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 51 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  4.2  

     4.3   ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินภารกิจของวุฒิสภา และการบริหารของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา  4.3  

 • 5. เรื่องอื่น ๆ

  5