• ความตัดกันของสี default black white yellow black
 • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา
กำหนดการประชุม
ใส่รหัสเพื่อดูไฟล์แนบ

ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 6 (สมัย) วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

 • 1. เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

     1.1   ร่างระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา  

     1.2   รายงานการใช้จ่ายเงินบริจาคของสมาชิกวุฒิสภาเพื่อช่วยเหลือกรณีสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในภาพรวม   เอกสารแนบ  

 • 2. รับรองบันทึกการประชุม

     ครั้งที่ 5/2564 วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564  

 • 3. เรื่องที่ค้างพิจารณา (ไม่มี)

 • 4. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

     4.1   ร่างพระราชบัญญัติที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบในวาระที่สามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 136 จำนวน 1 ฉบับ คือ ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  บัญชีเอกสารประกอบ พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครอง  เอกสารแนบ  

     4.2   การพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติที่สภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการในวาระที่หนึ่งแล้ว ตามข้อบังคับข้อ 119 จำนวน 2 ฉบับ คือ  

        4.2.1   ร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ....  เอกสารแนบ  

        4.2.2   ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  เอกสารแนบ  

     4.3   รายงานผลการพิจารณาศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานหรือรายงานอื่นที่กฎหมายกำหนดให้องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐต้องรายงานต่อวุฒิสภา ซึ่งคณะกรรมาธิการที่ได้รับมอบหมายดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน 2 ฉบับ คือ  เอกสารแนบ  

        4.3.1   รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของคณะกรรมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  

        4.3.2   รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  

 • 5. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)