• ความตัดกันของสี default black white yellow black
 • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา
กำหนดการประชุม
ใส่รหัสเพื่อดูไฟล์แนบ

ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 5 (สมัย) วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

 • 1. เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

     1.1   ร่างระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา  1.1  

     1.2   รายงานผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบในวาระที่สามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 136 จำนวน 1 ฉบับ คือ รายงานการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  1.2  สรุปผลการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. กสทช.  บทเฉพาะกาล กสทช.  

     1.3   รายงานผลการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติที่สภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการในวารที่หนึ่งแล้ว ตามข้อบังคับ ข้อ 119 จำนวน 1 ฉบับ คือ ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....   1.3  

     1.4   รายงานสรุปผลการดำเนินงาน รอบ 1 ปี ของคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบ และเสริมสร้างธรรมาภิบาล  1.4  

 • 2. รับรองบันทึกการประชุม

     บันทึกการประชุม ครั้งที่ 4/2564 วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564  

 • 3. เรื่องที่ค้างพิจารณา (ไม่มี)

 • 4. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

     4.1   ร่างพระราชบัญญัติที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบในวาระที่สามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 136 จำนวน 1 ฉบับ คือ ร่างพระราชบัญญัติยกฐานะศาลแขวงนครไทย ศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย และศาลแขวงเวียงป่าเป้าเป็นศาลจังหวัด พ.ศ. ....  4.1  รายงานพ.ร.บ.ยกฐานะศาลแขวง คณะกมธ.กฎหมาย  รายงาน พ.ร.บ.ยกฐานะศาลแขวง คณะกมธ.บริหารราชการแผ่นดิน  

     4.2   การพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติที่สภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการในวาระที่หนึ่งแล้ว ตามข้อบังคับ ข้อ 119 จำนวน 1 ฉบับ คือร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ....   4.2  

     4.3   รายงานผลการพิจารณาศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานหรือรายงานอื่นที่กฎหมายกำหนดให้องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐต้องรายงานต่อวุฒิสภาซึ่งคณะกรรมาธิการที่ได้รับมอบหมายดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้  

        4.3.1   รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย  4.3.1  

        4.3.2   รายงานผลการดำเนินการตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  4.3.2  

     4.4   ตรวจรายงานการประชุมวุฒิสภา จำนวน 2 ครั้ง คือ รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 8 - 9 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)  4.4  

 • 5. เรื่องอื่น ๆ