คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ
Profile image example

นายสังศิต พิริยะรังสรรค์

ประธานคณะกรรมาธิการ

คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ

 
       
         

การรายงานพิจารณาศึกษา วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมจันทรา วุฒิสภา