• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปประเทศด้านแรงงาน

1. พิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านแรงงานที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจ\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
2. สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศ ติดตามประเมินผล จัดทำรายงานสรุปผลการติดตามเสนอวุฒิสภา ตามระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งเร่งรัดการดำเนินการตามประเด็นข้อเสนอแนะ\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
3. จัดทำสรุปผลการดำเนินการของคณะกรรมาธิการการแรงงาน และจัดทำเอกสารรายงานประจำปี\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
4. ประชาสัมพันธ์การดำเนินการของคณะกรรมาธิการการแรงงาน\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
5. ประสานกับองค์กรภายในประเทศ ต่างประเทศ ประชาคมภายในประเทศแลชะนานาชาติเกี่ยวกับงานด้านแรงงาน\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
6. งานอื่นใด ตามที่คณะกรรมาธิการการแรงงานมอบหมาย
 
 
นายจรินทร์ จักกะพาก
ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
 
นายจิรชัย มูลทองโร่ย
รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ
 
พันตำรวจโท เธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์
อนุกรรมาธิการ
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตติยา ภูละออ
อนุกรรมาธิการ
 
นายกรกฎ วิทยาภัทร์
อนุกรรมาธิการ
 
นายชุมพร เพชรชุมชน
อนุกรรมาธิการ
 
พลตำรวจโท นเรศ เทียนกริม
อนุกรรมาธิการ
 
นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์
อนุกรรมาธิการ
 
นายยงสิน ยุวธานนท์
อนุกรรมาธิการ
 
นายมลฑล มานิตย์
อนุกรรมาธิการ
 
นางสาวมนทกานต์ ฉิมมามี
อนุกรรมาธิการและเลขานุการ
 
นางสาวณิชารัศม์ พลางกูร
อนุกรรมาธิการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
ครั้งที่ วันที่
6/2566 23 สิงหาคม 2566
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  สรุปการประชุม  
5/2566 20 กรกฎาคม 2566
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  สรุปการประชุม  
4/2566 6 มิถุนายน 2566
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  สรุปการประชุม  
3/2566 23 พฤษภาคม 2566
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  สรุปการประชุม  
2/2566 7 กุมภาพันธ์ 2566
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  สรุปการประชุม  
1/2566 10 มกราคม 2566
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  สรุปการประชุม  
9/2565 4 พฤศจิกายน 2565
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  สรุปการประชุม  
8/2565 21 ตุลาคม 2565
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  สรุปการประชุม  
7/2565 4 ตุลาคม 2565
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  สรุปการประชุม  
6/2565 12 กรกฎาคม 2565
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  สรุปการประชุม