• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
คณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล
 
 
  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการ
ศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต

ประพฤติมิชอบและเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาล
 ๔๙๙ 
อาคารสุขประพฤติ ชั้น ๑๒ 
สำนักกรรมาธิการ ๒ 
ถนนประชาชื่น บางซื่อ กทม. ๑๐๘๐๐
โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๑๘๒ - ๓ 
โทรสาร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๑๘๓
 
 
Profile image example

พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ

ประธานคณะกรรมาธิการ

คณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล