• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน

คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา

3 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมออคิด บอลรูม โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น - พลเอก อกนิษฐ์  หมื่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา นำคณะประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่น ผู้แทนบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมือง จำกัด และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องในประเด็นการพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (Smart City) เพื่อจัดระเบียบเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจให้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคดิจิทัล  โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้การต้อนรับ

ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้กล่าวถึงแนวคิดในการพัฒนาเมืองแบบ Smart City ว่า หัวใจหลักคือ การประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการเมือง เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดให้กับผู้อยู่อาศัย เพิ่มประสิทธิภาพให้ประชาชนสามารถอยู่อาศัยได้ในคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ครอบคลุมในด้านการจัดการระบบขนส่ง การสร้างข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจวางแผน การให้ข้อมูลกับประชากร การจัดการระบบพลังงาน การจัดการระบบน้ำ และ การจัดการโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ของเมือง กำหนดยุทธศาสตร์ไว้ 7 ด้าน ดังนี้ Smart People “พลเมืองตื่นรู้” / Smart Living “การพัฒนาคุณภาพชีวิต” / Smart Environment “การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ” / Smart Economy “เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์” / Smart Education “การศึกษาอัจฉริยะ” / Smart Mobility เมืองที่สามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้อย่างสะดวกสบาย มีความคล่องตัว และมีความปลอดภัย / และ Smart Governance “มุ่งเน้นการบริหารงานแบบธรรมาภิบาล และการบริหารจัดการในองค์กร” 

ด้านนายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวว่ากลไกของการขับเคลื่อน SMART CITY  เทศบาลนครขอนแก่น ได้นำแนวคิดด้านความมั่นคง ซึ่งเป็นกลไกของพัฒนาประเทศชาติ ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นกลไกในการขับเคลื่อนองค์กร เน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ซึ่งที่ผ่านมาได้จัดให้มีเวทีเปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะแบบมีส่วนร่วม เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางการพัฒนาเมืองหลายครั้ง จนเกิดการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ของจังหวัดขอนแก่นให้สวยงามน่าอยู่  เป็นเมือง SMART CITY  ของภาคอีสาน

ด้านคณะกรรมาธิการฯ ได้ชื่นชมการบริหารจัดการของจังหวัด และความร่วมมือของภาคเอกชน รวมถึงภาคประชาชนที่ช่วยกันผลักดัน พัฒนาให้จังหวัดขอนแก่นมีความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี

จากนั้นคณะได้เดินทางมายังอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถือเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการดำเนินการด้าน Smart City อย่างเป็นระบบ ซึ่งได้มีการพัฒนาแอพพลิเคชั่นที่สามารถตอบโจทย์การใช้ชีวิตของประชาชนในมหาวิทยาลัยขอนแก่นตลอดจนประชาชนในจังหวัดขอนแก่น โดยรวบรวมไว้ในแอพพลิเคชั่น KAN App ประกอบไปด้วย SMART MOBILITY การจราจรยุคใหม่ Smart Parking จุดจอดรถอัจฉริยะบอก สถานะว่างพร้อมจอดได้ทุกเมื่อ / SMART LIVING  เป็นระบบ CCTV และ Drone ดูข้อมูลความเคลื่อนไหวผ่านกล้อง CCTV ที่มีอยู่ทั่วเมืองขอนแก่น / SMART ECONOMY / SMART CITIZEN  ดูแลสุขภาพและใช้ชีวิตประจำวันด้วยหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ/ SMART ENVIRONMENT แจ้งเตือนระดับฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และมลพิษทางอากาศได้อย่างทันท่วงทีด้วยพลังงานสะอาด และSMART GOVERNMENT การเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐด้วย IoT (ไอโอที) เป็นตัวช่วยในการเปิดเผยข้อมูลของรัฐแก่ประชาชนและสร้างฐานข้อมูลใหม่โดยประยุกต์กับฐานข้อมูลเดิม (Big Data)

แหล่งข้อมูล

สุดารัตน์ สร้างถิ่น ภาพ/ข่าว/เรียบเรียง