• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
คณะกรรมาธิการการศึกษา
 
 
 

ปี 2562
ครั้งที่ 1/62 วันที่ 18 กย 2562

ครั้งที่ 2/62 วันที่ 25 กย 2562
ครั้งที่ 3/62 วันที่  2  ตค 2562

ครั้งที่ 4/62 วันที่  9  ตค 2562
ครั้งที่ 5/62 วันที่ 16 ตค 2562

ครั้งที่ 6/62 วันที่ 30 ตค 2562
ครั้งที่ 7/62 วันที่  6  พย 2562
ครั้งที่ 8/62 วันที่   8 พย 2562
ครั้งที่ 9/62 วันที่   8 พย 2562
ครั้งที่ 10/62 วันที่ 8 พย 2562
ครั้งที่ 11/62 วันที่ 8 พย 2562
ครั้งที่ 12/62 วันที่ 8 พย 2562
ครั้งที่ 13/62 วันที่ 9 พย 2562
ครั้งที่ 14/62 วันที่ 9 พย 2562
ครั้งที่ 15/62 วันที่ 13 พย 2562
ครั้งที่ 16/62 วันที่ 20 พย 2562

ครั้งที่ 17/62 วันที่ 27 พย 2562
ครั้งที่ 18/62 วันที่ 29 พย 2562
ฉบับที่ 19/62 วันที่  3 ธค 2562

ฉบับที่ 20/62 วันที่  4 ธค 2562
ฉบับที่ 21/62 วันที่ 11 ธค 2562

ฉบับที่ 22/62 วันที่ 13 ธค 2562
ฉบับที่ 23/62 วันที่ 18 ธค 2562
ฉบับที่ 24/62 วันที่ 25 ธค 2562

ปี 2563

ฉบับที่   1/63 วันที่   8 มค 2563
ฉบับที่   2/63 วันที่ 22 มค 2563
ฉบับที่   3/63 วันที่ 28 มค 2563
ฉบับที่   4/63 วันที่ 30 มค 2563
ฉบับที่   5/63 วันที่ 30 มค 2563
ฉบับที่   6/63 วันที่ 30 มค 2563
ฉบับที่   7/63 วันที่ 30 มค 2563
ฉบับที่   8/63 วันที่ 30 มค 2563
ฉบับที่   9/63 วันที่ 31 มค 2563
ฉบับที่ 10/63 วันที่ 12 กพ 2563
ฉบับที่ 11/63 วันที่ 19 กพ 2563
ฉบับที่ 12/63 วันที่ 20 กพ 2563
ฉบับที่ 13/63 วันที่ 26 กพ 2563
ฉบับที่ 14/63 วันที่ 29 เมย 2563
ฉบับที่ 15/63 วันที่ 20 พค 2563
ฉบับที่ 16/63 วันที่ 27 พค 2563
ฉบับที่ 17/63 วันที่   4 มิย 2563
ฉบับที่ 18/63 วันที่ 10 มิย 2563
ฉบับที่ 19/63 วันที่ 17 มิย 2563
ฉบับที่ 20/63 วันที่ 17 มิย 2563
ฉบับที่ 21/63 วันที่ 23 มิย 2563
ฉบับที่ 22/63 วันที่ 23 มิย 2563
ฉบับที่ 23/63 วันที่ 24 มิย 2563
ฉบับที่ 24/63 วันที่   1 กค 2563
ฉบับที่ 25/63 วันที่   8 กค 2563
​ฉบับที่ 26/63 วันที่ 15 กค 2563
ฉบับที่ 27/63 วันที่ 22 กค 2563
ฉบับที่ 28/63 วันที่ 31 กค 2563
ฉบับที่ 29/63 วันที่ 31 กค 2563
ฉบับที่ 30/63 วันที่ 31 กค 2563
ฉบับที่ 31/63 วันที่ 31 กค 2563
ฉบับที่ 32/63 วันที่ 31 กค 2563
ฉบับที่ 33/63 วันที่ 31 กค 2563
ฉบับที่ 34/63 วันที่   1 สค 2563
ฉบับที่ 35/63 วันที่   5 สค 2563
ฉบับที่ 36/63 วันที่ 17 สค 2563
ฉบับที่ 37/63 วันที่ 17 สค 2563
ฉบับที่ 38/63 วันที่ 19 สค 2563
ฉบับที่ 39/63 วันที่ 24 สค 2563
ฉบับที่ 40/63 วันที่ 25 สค 2563
ฉบับที่ 41/63 วันที่ 26 สค 2563
ฉบับที่ 42/63 วันที่   9 กย 2563
ฉบับที่ 43/63 วันที่ 10 กย 2563
ฉบับที่ 44/63 วันที่ 11 กย 2563
ฉบับที่ 45/63 วันที่ 11 กย 2563

ฉบับที่ 46/63 วันที่ 11 กย 2563
ฉบับที่ 47/63 วันที่ 11 กย 2563

ฉบับที่ 48/63 วันที่ 11 กย 2563
ฉบับที่ 49/63 วันที่ 12 กย 2563
ฉบับที่ 50/63 วันที่ 15 กย 2563

ฉบับที่ 51/63 วันที่ 16 กย 2563
ฉบับที่ 52/63 วันที่ 30 กย 2563
ฉบับที่ 53/63 วันที่ 21 ตค 2563
ฉบับที่ 54/63 วันที่   4 พย 2563
ฉบับที่ 55/63 วันที่ 10 พย 2563

ฉบับที่ 56/63 วันที่ 11 พย 2563
ฉบับที่ 57/63 วันที่ 25 พย 2563
ฉบับที่ 58/63 วันที่   2 ธค 2563
ฉบับที่ 59/63 วันที่   9 ธค 2563
ฉบับที่ 60/63 วันที่ 17 ธค 2563
ฉบับที่ 61/63 วันที่ 18 ธค 2563

ปี 2564

ฉบับที่   1/64 วันที่ 20 มค 2564
ฉบับที่   2/64 วันที่ 26 มค 2564
ฉบับที่   3/64 วันที่ 26 มค 2564
ฉบับที่   4/64 วันที่ 27 มค 2564
ฉบับที่   5/64 วันที่  3 กพ 2564
ฉบับที่   6/64 วันที่ 17 กพ 2564
ฉบับที่   7/64 วันที่ 24 กพ 2564
ฉบับที่   8/64 วันที่   3 มีค 2564

 
Profile image example

นายตวง อันทะไชย

ประธานคณะกรรมาธิการ

คณะกรรมาธิการการศึกษา