• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการศึกษา

1. พิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และตามแนวทางที่คณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ กำหนด\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
2. จัดทำผลการศึกษา ข้อเสนอแนะ แนวทางการเร่งรัดการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เสนอต่อคณะกรรมาธิการการศึกษา เพื่อพิจารณาเสนอไปยังคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ เพื่อรายงานให้วุฒิสภาทราบ ดังนี้\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
2.1 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศที่คณะรัฐมนตรีเสนอต่อรัฐสภาทุกสามเดือนตามมาตรา 270 วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
2.2 รายงานผลสรุปการดำเนินการประจำปีตามแผนปฏิรูปประเทศและตามยุทธศาสตร์ชาติที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอต่อวุฒิสภาตามกฎหมาย\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
2.3 รายงานเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาหรือยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องนำเสนอตามกฎหมาย\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
3. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมาธิการมอบหมาย เพื่อนำผลการพิจารณาศึกษาเสนอต่อคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ต่อไป
 

ไม่พบข้อมูล
 
ครั้งที่ วันที่
7/2567 5 มีนาคม 2567
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
6/2567 20 กุมภาพันธ์ 2567
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  สรุปการประชุม  
5/2567 13 กุมภาพันธ์ 2567
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
4/2567 6 กุมภาพันธ์ 2567
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
3/2567 30 มกราคม 2567
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
2/2567 16 มกราคม 2567
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  สรุปการประชุม  
1/2567 9 มกราคม 2567
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
26/2566 14 ธันวาคม 2566
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  สรุปการประชุม  
25/2566 16 พฤศจิกายน 2566
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
24/2566 2 พฤศจิกายน 2566
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  สรุปการประชุม