• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการศึกษา

1. พิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และตามแนวทางที่คณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ กำหนด\\\\\\\\\\\\
2. จัดทำผลการศึกษา ข้อเสนอแนะ แนวทางการเร่งรัดการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เสนอต่อคณะกรรมาธิการการศึกษา เพื่อพิจารณาเสนอไปยังคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ เพื่อรายงานให้วุฒิสภาทราบ ดังนี้\\\\\\\\\\\\
2.1 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศที่คณะรัฐมนตรีเสนอต่อรัฐสภาทุกสามเดือนตามมาตรา 270 วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย\\\\\\\\\\\\
2.2 รายงานผลสรุปการดำเนินการประจำปีตามแผนปฏิรูปประเทศและตามยุทธศาสตร์ชาติที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอต่อวุฒิสภาตามกฎหมาย\\\\\\\\\\\\
2.3 รายงานเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาหรือยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องนำเสนอตามกฎหมาย\\\\\\\\\\\\
3. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมาธิการมอบหมาย เพื่อนำผลการพิจารณาศึกษาเสนอต่อคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ต่อไป
 

ไม่พบข้อมูล
 
ครั้งที่ วันที่
12/2566 18 พฤษภาคม 2566
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
11/2566 11 พฤษภาคม 2566
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
10/2566 27 เมษายน 2566
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
9/2566 20 เมษายน 2566
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  สรุปการประชุม  
8/2566 30 มีนาคม 2566
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
7/2566 16 มีนาคม 2566
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  สรุปการประชุม  
6/2566 9 มีนาคม 2566
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  สรุปการประชุม  
5/2566 2 มีนาคม 2566
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  สรุปการประชุม  
4/2566 23 กุมภาพันธ์ 2566
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  สรุปการประชุม  
3/2566 26 มกราคม 2566
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  สรุปการประชุม