• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการศึกษา

1. พิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และตามแนวทางที่คณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ กำหนด\\\\\\\\\\\\
2. จัดทำผลการศึกษา ข้อเสนอแนะ แนวทางการเร่งรัดการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เสนอต่อคณะกรรมาธิการการศึกษา เพื่อพิจารณาเสนอไปยังคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ เพื่อรายงานให้วุฒิสภาทราบ ดังนี้\\\\\\\\\\\\
2.1 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศที่คณะรัฐมนตรีเสนอต่อรัฐสภาทุกสามเดือนตามมาตรา 270 วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย\\\\\\\\\\\\
2.2 รายงานผลสรุปการดำเนินการประจำปีตามแผนปฏิรูปประเทศและตามยุทธศาสตร์ชาติที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอต่อวุฒิสภาตามกฎหมาย\\\\\\\\\\\\
2.3 รายงานเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาหรือยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องนำเสนอตามกฎหมาย\\\\\\\\\\\\
3. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมาธิการมอบหมาย เพื่อนำผลการพิจารณาศึกษาเสนอต่อคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ต่อไป
 
 
นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา
ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
 
นายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ
รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง
 
นายณรงค์ สหเมธาพัฒน์
รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ คนที่สอง
 
นางสุนี จึงวิโรจน์
อนุกรรมาธิการ
 
นายศักดิ์สิน โรจน์สราญรมย์
อนุกรรมาธิการ
 
นางเกศทิพย์ ศุภวานิช
อนุกรรมาธิการ
 
นายจิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์
อนุกรรมาธิการ
 
นายไกรยส ภัทราวาท
อนุกรรมาธิการ
 
นายสายสิทธิ์ เจตสิกทัต
อนุกรรมาธิการ
 
นางสาวณัฐิกา นิตยาพร
อนุกรรมาธิการ
 
นายชาญชัย มาณจักร์
อนุกรรมาธิการ
 
นางสาวอัญชณา เวสารัชช์
อนุกรรมาธิการและเลขานุการ
 
ครั้งที่ วันที่
17/2565 2 สิงหาคม 2565
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  สรุปการประชุม  
16/2565 12 กรกฎาคม 2565
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  สรุปการประชุม  
15/2565 30 มิถุนายน 2565
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  สรุปการประชุม  
14/2565 20 มิถุนายน 2565
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  สรุปการประชุม  
13/2565 16 มิถุนายน 2565
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  สรุปการประชุม  
12/2565 9 มิถุนายน 2565
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  สรุปการประชุม  
11/2565 2 มิถุนายน 2565
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  สรุปการประชุม  
10/2565 26 พฤษภาคม 2565
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  สรุปการประชุม  
9/2565 18 เมษายน 2565
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  สรุปการประชุม  
8/2565 4 เมษายน 2565
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  สรุปการประชุม