• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการศึกษา

1. พิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และตามแนวทางที่คณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ กำหนด\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
2. จัดทำผลการศึกษา ข้อเสนอแนะ แนวทางการเร่งรัดการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เสนอต่อคณะกรรมาธิการการศึกษา เพื่อพิจารณาเสนอไปยังคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ เพื่อรายงานให้วุฒิสภาทราบ ดังนี้\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
2.1 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศที่คณะรัฐมนตรีเสนอต่อรัฐสภาทุกสามเดือนตามมาตรา 270 วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
2.2 รายงานผลสรุปการดำเนินการประจำปีตามแผนปฏิรูปประเทศและตามยุทธศาสตร์ชาติที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอต่อวุฒิสภาตามกฎหมาย\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
2.3 รายงานเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาหรือยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องนำเสนอตามกฎหมาย\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
3. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมาธิการมอบหมาย เพื่อนำผลการพิจารณาศึกษาเสนอต่อคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ต่อไป
 
 
พลเอก ประสาท สุขเกษตร
ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
 
นายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ
รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง
 
นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล
รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ คนที่สอง
 
นางสุนี จึงวิโรจน์
รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ คนที่สาม
 
นายพะโยม ชิณวงศ์
อนุกรรมาธิการ
 
นายไกรยส ภัทราวาท
อนุกรรมาธิการ
 
นางสาวลิลิน ทรงผาสุก
อนุกรรมาธิการ
 
นายนภมณฑล สิบหมื่นเปี่ยม
อนุกรรมาธิการ
 
รองศาสตราจารย์สายสุนีย์ พุทธาคุณเจริญ
อนุกรรมาธิการ
 
นางสาวปัณกร แก้วภักดี
อนุกรรมาธิการ
 
นายวราพงษ์ วรพันธ์พิทักษ์
อนุกรรมาธิการ
 
รองศาสตราจารย์สุกัญญา แช่มช้อย
อนุกรรมาธิการและเลขานุการ