• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

คณะอนุกรรมาธิการการพาณิชย์

(๑) ศึกษา ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะทางด้านการพาณิชย์ เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ โดยเฉพาะการปฏิรูปประเทศทางด้านเศรษฐกิจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์ ตลอดจนสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อจะยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ภายใต้ความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน\
(๒) วิเคราะห์ สังเคราะห์ เสนอแนวคิดที่เป็นรูปธรรม รวมทั้งนำเสนอกลไก เครื่องมือและวิธีการที่จำเป็นในการแก้ปัญหา รวมทั้งการติดตามประเมินผลการแก้ไขปัญหาด้านการพาณิชย์ของประเทศ \
(๓) ติดตาม ตรวจสอบ และเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงหรือพัฒนา กฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การส่งเสริมและกำกับดูแลด้านการพาณิชย์ ทรัพย์สินทางปัญญาและวิสาหกิจเพื่อสังคม เป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ\
(๔) ติดตามและผลักดันการปฏิรูปและการพัฒนาประเทศด้านการพาณิชย์ ให้ทันกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สามารถใช้เทคโนโลยีในการต่อยอดธุรกิจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศ ภูมิภาค และสากล\
(๕) รวบรวมข้อมูล เสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการเพื่อเรียกเอกสารจากหน่วยงานหรือบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาให้ข้อมูลข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่ศึกษาอยู่ ตลอดจนจัดทำสรุปผลการพิจารณาศึกษาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา เพื่อเสนอต่อวุฒิสภาต่อไป\
 
 
นายสมประวิณ มันประเสริฐ
อนุกรรมาธิการ
26 กันยายน 2562 - 29 กันยายน 2563
 
นายบุญมี สุระโคตร
รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ คนที่สอง
26 กันยายน 2562 - 14 กันยายน 2563
 
ครั้งที่ วันที่
31/2565 2 ธันวาคม 2565
เอกสารประกอบการประชุม  หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
30/2565 25 พฤศจิกายน 2565
เอกสารประกอบการประชุม  หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
29/2565 9 พฤศจิกายน 2565
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
28/2565 21 ตุลาคม 2565
เอกสารประกอบการประชุม  หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
27/2565 7 ตุลาคม 2565
เอกสารประกอบการประชุม  หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
26/2565 30 กันยายน 2565
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
25/2565 9 กันยายน 2565
เอกสารประกอบการประชุม  หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
24/2565 2 กันยายน 2565
เอกสารประกอบการประชุม  หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
23/2565 26 สิงหาคม 2565
เอกสารประกอบการประชุม  หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
22/2565 19 สิงหาคม 2565
เอกสารประกอบการประชุม  หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ